مدیر مدرسه/فصل ۲ – ویکینبشته

در ارتش ایران ما افسران صالح خیلى داریم که تحصیلات بسیار عالى از ممالک خارجى دارند از اینها استفاده بکنید از جوانها استفاده بکنید چه عیبشان است (نریمان – آدمکشى بلد نیستند) بله آدمکشى بلد نیستند بنده عرضم این بود که نمىخواهیم در ارتش ما مستشاران خارجى و به خصوص آمریکایى وجود داشته باشد بنده البته به عنوان تذکر یک قسمتهایى داشتم که میخواستم عرض بکنم یکى این موضوع بود و دیگرى موضوع بهرهبردارى از معادن نفت شرکت نفت سازمان یک زحمتى کشیده و الحق مهندسینشان در این هواى گرم خیلى جانفشانى کردند البته باید از آنها قدردانى بشود نفتى پیدا شد که موجب کمال مسرت ملت ایران است و حوایج نفت داخلى ایران را هم تأمین میکند ولى من میخواستم یادآور شوم ما باید سعى کنیم که کلیه منابع زیرزمینى ما مخصوصاً نفت استخراج شود و محلى هم براى خروج داشته باشد از لحاظ خارج شدن نفت دو قسمت در مملکت ما میتوانند نفت استخراج بکنند و به خارج هم بفرستند در درجه اول نفت بلوچستان است باید توجه بفرمایید که این شرکت سهامى نفت ایران در درجه اول توجهى به نفت بلوچستان داشته باشد که بلکه به توجه خداوند بتوانند در آنجا منابع نفت عظیمى که هست استخراج کنند که آن تورنبرگ معروف مدتها به عنوان تاجر فرشفروش در آن سرزمین مطالعاتى داشت اگر یادتان باشد در دوره ۱۴ وقتى که موضوع نفت مطرح شد یک مرتبه یک دفعه سر و کله این آقاى تاجر در تهران پیدا شد به عنوان مستشار شرکتهاى آمریکایى که به تهران آمده بودند براى مذاکره نفت پس مسلم و محقق اگر جریاناتى در بلوچستان پیدا مىشد صرفاً براى خاطر نفت بوده و این آقا هم که براى نفت آمد این آقاى پروفسور هم گویا مطالعاتى کردهاند و عکسبردارىهایى کردهاند و بالاخره پرونده نفت بلوچستان به حال تکمیل روى میز شرکت سهامى موجود است و آن طورى که بنده تحقیقات کردهام از آقاى ریگى معلوم شده که نقاط نفتخیز به سواحل دریاى عمان فوقالعاده نزدیک است وقتى این نفت استخراج بشود هر کمپانى که در دنیا بخواهد نفت ببرد نفت خام یا نفت تصفیه شده خودش مىآید و میبرد شاید بشود لولهکشى ساحل هم بکنند بنده میخواستم بگویم که باید توجه داشته باشید که ما یک نیروى دریایى بسیار مرتب و عظیمى در دریاى عمان و خلیج فارس داشته باشیم باید متذکر باشید که ما باید سیادت سیصد ساله گذشتهمان را در خلیج فارس دوباره برقرار کنیم نگذارید دیگر داستانهاى شیخنشینهاى خلیج فارس به دست عمال انگلیس تکرار شود و در دهانههاى خلیج فارس براى ما یک محلهاى اختناقى ایجاد بکنند ما باید خلیج فارس و سیادتش را و بحر عمان و سیادتش را از طریق یک نیروى دریایى عظیم به دست داشته باشیم و دیگر دوباره بهانه نکنند و کشتیهاى جنگیشان را به آبهاى ساحلى رودخانه دولت همجوار و پوشالى عراق بیاورند و ما را تهدید بکنند.

نایب رئیس – آن ده دقیقه هم تمام شدهاست چون پنجدقیقه ازوقت ایشان مال آقای ناظرزاده بود که بایدایشان استفاده کنند. یک قسمت دیگرش راهم اجازه دادندکه یک عدهای صادرکردند و قسمت دیگری راهم امدند لیره آوردند اعتبارآورندکه بردارند و ببرندولی یک تصویب نامهای صادرشد که قیمت برنج بایدبدلارداده شود آقاجنس رانبایدبیکعده معدوددادهرکس بهترقیمت داد و بهترمعامله کردبایدباوداد البته بنده ازآقای دکتر اخوی تشکرمیکنم که پیشنهاداتی که خدمتشان دادم مورد توجهشان قرارگرفت وقتی گفتم که آقا این کیلیویی پنج قران و دهشاهی بود و حالا۱۱قران شده بگذارید این وضعی که فعلا پیش آمدهاست مملکت ازآن استفاده بکندایشان هم گفتند که من نظری ندارم و هرکس که قیمت بهتری میدهدومملکت بهتربتواندازآن استفاده کندباومی دهیم و بااومعامله خواهیم کرد چون آقای نایب رئیس فرمودندکه وقت تمام شدهاست دیگرعرضی نمیکنم (گنجه – قضیه برنج حل نشد) عرض کردم که قضیه برنج درکمیسیون است و دارندحل میکنند.

۶۰. ایران در نامهای مورخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۴ اعلام کرد که «در طول مرحله اول زماندار (شش ماه) ایران اعلام میکند که هیچ گونه خط بازتبدیل برای تبدیل مجدد اکسید اورانیوم غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 به UF6 غنی شده تا ۲۰ درصد U-235 وجود ندارد.» آژانس به ترتیب در ۱۵ و ۱۶ فوریه ۲۰۱۴ یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی و یک بازرسی از کارخانه تولید صفحه سوخت انجام داد که طی آن تأیید کرد که تبدیل UF6 غنی شده تا ۲۰ درصد U-235 به U3O8 جریان دارد و هیچ خط فرآیندی در کارخانه برای باز تبدیل اکسیدها به UF6 وجود ندارد.

دکتر فقیهی شیرازی – جلسه گذشته بعرض همکاران محترم رسانیدم که ازجمله خطراتی که متوجه کشوراست خطر قلت نفوس است که بچندین وسیله مورد مخاطره قرارگرفتهاست و روزگذشته بعرض رسانیدم که یک طرحی بامضای ۱۶ نفرازآقایان نمایندگان محترم رسیدهاست که هم اکنون تقدیم مقام ریاست محترم میشود موضوع دیگر مسئله منع استعمال نوشابههای الکلی است که دردوره شانزدهم با یک حسن نیت ثبت نام و تمامی آقایان نمایندگان محترم مجلس اقدام لازم کردندومتاسفانه دربوته اجمال مانده (صحیح است) دراین باب هم تذکری که همکارمحترم آقای حاج سیدجوادی و سایرآقایان نمایندگان محترم فرمودند استدعاازهمکاران محترم این است که توجه عاجلتری بشود و موضوع نوشابههای الکلی آنچه که امروزازنظر فن پزشکی ثابت شده تنها ازنظرتفتن مصرف نمیشود بلکه معمولا تاملایمات روزگار و هیجانات عصبی و روحی باعث میشود که اشخاصی که گرفتاریهاو خستگیهای دماغی دیگری دارند متوسل به نوشیدن این سم قتال میشونددربدوامر بعلت تخدیری که الکل در سلولهای عصبی ایجاد میکندیک حالت نشئهای ایجادمیکندکه همان حالت گول زنندهای است ولی بتدریج سم الکل درکلیه سلولهای مغزوسلسله اعصاب اثرمیکند و نتیجه آن یک مسمومیت تدریجی است که پس ازگذشتن چند ماه قلب و کبد و مغزوکلیه اعضاوجوارح بدن را مسموم کرده و میکندوبدبختی دراینجاست کسانی که بوسیله نوشیدن نوشابههای الکلی به مسمومیت الکل دچار شدهاند استعدادمخصوصی برای گرفتن سل پیدامیکنند فقروبدبختی و تهیدستی روزبروزبرآلام درونی مردم اضافه میکنداگر برای جلوگیری و منع ازتهیه و استعمال و مصرف نوشابههای الکلی فکرعاجلی نشود بادرنظرگرفتن فقرو تهیدستی و بیماری گوناگونی که گریبانگیر اشخاص و افراداین کشوراست خطرات بیشتری احساس میشود بنده درباره منع نوشابههای الکلی بیشتر از این عرضی نمیکنم تاطرحی که آقایان نمایندگان محترم تهیه کردهاند انشا ءالله بیایدوتاجلسه آینده آماده و کامل بشود و بعدازآن جلسه به بقیه عرایض خودم ادامه خواهم داد فعلاطرحی که درمورد سخنان جلسه گذشته آقایان لطف فرمودهاند و امضاء کردندباقیددوفوریت تقدیم مقام ریاست میکنم.

دکتر بقایی – بنده فقط میخواستم عرض کنم که چون آقای دکتر ملکی مخبرکمیسیون بودجه مریض هستند آقای دکتر کیان از این لایحه دفاع خواهندکرد. اتفاق دیگری که حادث شدهاست موضوع معدن گلندرود است که درآنجاهم چندین نفرازکارگران هموطن ما از بین رفتهاند و اوضاع و احوال معادن ایران به آقایان پوشیده نیست که ۱۵ سال پیش مهندسین ایرانی که دراینجا تحصیل کرده بودندباکمک متخصصین خارجی برای بهره برداری ازمعادن ماترتیبی قائل شدند و یک اقداماتی کردند و بهره برداری ازچندمعدن بزرگ درایران شروع شد ازقبیل معادن ذغال که علاوه برمعادنی که درحوزه تهران داریم معادنی هم درحدودمازندران درزیرآب و گلندرود که روی دره چالوس واقع میشود بودبهره برداری از این معادن شروع شد ولی متاسفانه درسالهای اخیرتوجهی که لازم است بامورفنی نمیشود و مخصوصا درقسمت معادن هیچ توجهی نمیشودوفعلا بهره برداری از معادن درایران منحصرشدهاست باینکه درپارهای معادن فلزی مواد اولیه را اشخاص بطورخصوصی استخراج میکنندوازمملکت خارج میکننددرعین حال که شایداین یک کارمفیدی ازنظر اشخاص معین باشد ولی بنام یک مملکتی که میخواهدازمعادن خودش استفاده بکنداین عمل تادرجه کمی مطلوب باشد درعین حال بنده موضوع معدن گلندرود را از این نظرتذکر دادم که معادن مابایدموردتوجه بیشتری واقع شودوبنده نهایت تاسف خودوهمکاران محترم را باین دومطلبی که تذکردادم نسبت به مصیبت زدگان راوردردرجه اول و همچنین مصیبت زدگان و آسیب دیدگان گلندرود تقدیم میکنم و امیدوارم که دولت در هردومورد اقدام عاجلی بعمل بیاورد.

ماده واحده ـ اجازه داده میشود مطابق تشخیص و تصویب هئیت دولت در حدود پنجاه میلیون ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۲۹ کشور در اختیار سازمان برنامه بگذارند تا بر طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت برای عودت دادن افراد بمنازل و محل کار خودشان و مشغول نمودن آنها بکارهای راهسازی و کشاورزی و امور عمرانی دیگر بترتیبی که سازمان مزبور مقتضی بداند به مصرف رسانیده و وزارت دارایی اسناد آنرا که سازمان برنامه روی مقررات خود تنظیم و پرداخت مینماید پذیرفته و بخرج منظور گردد. ایران گفت که این اظهارات بر اساس «تجارب قبلی تحقیق و توسعه در زمینه غنیسازی لیزری که در سال ۲۰۰۳ خاتمه یافت»، مطرح شد و اینکه «هیچ سیستم، اجزا و تجهیزات ویژهای برای استفاده در تأسیسات غنیسازی مبتنی بر لیزر در ایران وجود ندارد و طراحی یا آماده نشده است».

مرکز تحقیقات علم و فناوری دفاعی: مرکز تحقیقات علم و فناوری دفاعی (DTSRC) تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) عمل میکند که به نظارت بر تحقیق و توسعه ، تولید، نگهداری، صادرات و تهیه و تدارک دفاعی ایران میپردازد. این مرکز علمی بیست سال قبل از ساخت دارالفنون توکیو و سه سال پس از ساخت دارالفنون استانبول تاسیس و افتتاح گردید. با این حال ، بدترین نقطه ضعف طبیعی آن آسیب پذیری آن در برابر زلزله است که یکی از این شهرها در سال 858 به کلی نابود شده است.

می توانید طلا را از امیر بازار تبریز خریداری کنید. اگر در منطقه خاصی از تهران دنبال جایی برای ورزش، بازار و خرید ، مراکز فرهنگی و مذهبی، اماکن تاریخی، مراکز اقامتی و هتلها و شهربازی هستید، لایههای گویاساز نقشه تهران به کمک شما میآیند. احمد دهقان – بنده میخواستم راجع به این طرز دادن صورتجلسه عرض بکنم که البته بطوری که وعده میدهند از جلسه دیگر منظم میشود ولی همین دادن دم در هم موقعی که آقایان میآیند توی جلسه بعقیده من وقت کافی نمیگذارد برای آقایانی که اگراشتباهی دارند رفع بکنند برای اینکه فوراً جلسه تشکیل میشود و میپرسند که نسبت به صورتجلسه نظری دارید یا خیر و فرصت نیست که آدم بگوید نظری دارد یا ندارد (صحیح است) بنده میخواستم از آقایان که مأمور اصلاح آییننامه هستند استدعا کنند که درموضوع تقسیم صورتجلسه هم یک فکری بکنند که فرصت کافی باشد که نمایندگان بتوانند صورت جلسه را بخواند واگر یک اشتباهی شده باشد تذکربدهند چون این مورد بسیارمهمی است که بعضی وقتها ممکن است اظهارات نمایندگان تحریف شده باشد یا اشتباهی شده وتوجهی نکنند ویک اشکالات مهمی پیش بیاید اینست که بنده تقاضا میکنم که دراین مورد هم آقایان توجه داشته باشند که صورت جلسات بترتیبی بدست نمایندگان برسد که وقت کافی برای مطالعه داشته باشند اما نسبت به اظهارات خودم درآن قسمت صورت جلسه یکشنبه ۲۲ اردیبهشت خواستم عرض بکنم که آنچه من گفتم برطبق نوشتههایی بود چون صحبتم جنبه سیاسی داشت اینها رانوشته بودم وازروی نوشته خواندم ویک مقداری رامی بینم دراینجا نیست خواهش میکنم دستوربفرماییدبهمان ترتیب تصحیح کنند.

نایب رئیس – آقای دکتر بقایی شماراجع به گزارش کمیسیون بودجه نظری دارید؟ نایب رئیس – آقای شبستری مخالفید؟ نورالدین امامی ـ بنده اساسا بحث در کلیات این مواد را زیاد میدانم این است که کمتر در کلیات عرایضی میکنم ولی این ماده به نظر بنده کشداراست و به عقیده من مقصود از این قانون همهاش ممکن است این یک ماده باشد و بقیه تشریفات است (اسلامی ـ آقای وزیر دارایی تشریف ندارند) بنده از اقای وزیر دادگستری که تشریف دارند استدعا میکنم که به آقای وزیر دارایی بفرمایند. کهبد – اجازه بفرماییدکه بنده به آقاعرض نکردم بنده معتقدم که همانطورکه درکمیسیون هم اظهارنظرکردم ماباید اول ازچای داخلی حمایت بکنیم (مهندس غروی – حمایت که بحرف نمیشود بایدعمل کرد) آقااجازه بفرمایید بعدهم معتقدم که بایدازمصرف کننده هم حمایت بکنیم و اگرکسی هم برخلاف عمل کردهاست بایدمجازات بشود و کسی که باحق واردکرده بایدبحق خودش برسد این نظریست که کمیسیون اتخاذ کردهاست و بنده هم پیش از این عرض نمیکنم یک موضوع دیگرموضوع برنج است برنج ازموضوعات خیلی مهم است (گنجه – صورت پروانه هارا بیاوریدببینیم بچه کسانی دادهاند؟) بطوریکه آقایان استحضاردارند بخلاف خیلی دادهاند (میشراشرافی – آقای کهبد پول گرفتهاند چهارصدهزارتومان گرفتهاند) بهرجهت یک همچوچیزهایی هم هست (معتمددماوندی – سه هزار صندوق مال آقای مفیدبوده) درست است سه هزارصندوق هم مال آقای مفیدبوده بهرجهت بنده عقیدهام این است که باید بایک روش مهم اقتصادی با توجه بوضع زندگی مصرف کنندوحمایت ازصنایع داخلی نموداشخاصی که برخلاف مقررات عمل کردهاند باید مورد مجازات قراربگیرند و اشخاصی که برخلاف مقررات عمل نکردهاند باید بحقوقشان برسند(مهندس غروی – قاچاقچیهاخیلی خطرناکند) بطوریکه بنده اطلاع پیداکردهام حالاتاچه اندازه صحیح یاغیرصحیح است بنده نمیدانم دیروزدرکمیسیون صحبت شدکه ازموقعی که این آقای دکتر دفتری رئیس جدیدمرزبانی آمدهاست (میراشرافی – سرتیپ دفتری) ببخشیدسرتیپ دفتری آمدهاست بنده درست نمیدانم گفتند تقریبا درحدود دوهزارتن اجناس قاچاق را گرفتهاست (صحیح است) و جلوگیری کامل بعمل آورده بنده دیگر صحت و سقمش را نمیدانم (مهندس غروی – اززابل داردمثل ریگ چای قاچاق میآید) یکی ازپیشنهادات بنده بدولت این بودکه بایدنظرمتخصصین رابخواهندوهمینطورکه نایب رئیس محترم مجلس شورای ملی جناب آقای مهندس رضوی درچندجلسه قبل تذکرات مفیدی درباب اقتصادیات دادند که بنده بسهم خودم ازایشان تشکرمیکنم (مهندس رضوی – لطف دارید) بایداین رویه رااتخاذکنند اماراجع به نوع..

کهبد – آقای دکتر فاخر هم دقیقه التفات فرمودهاند. و ماتذکردادیم و به آقای دکتر کیان هم صحبت کردیم که موضوع این نبوده که درآنجادرمقدمه گفته شود که اگر دولت این راجزء اختیارات خودش میداندوپرداخت راهم جزواختیارات خودش میداند و پرداخت راهم جزو اختیارات خودش میداند بنابراین حقوق قضات را بنابراشل جدیدازاول آذرماه پرداخت کندچون بااین ترتیب باز دست دولت بسته میشودوزارت دارایی نمیتواندحقوق قضات را بپردازد و آقایان اعضای کمیسیون بودجه تصمیم گرفتند که ازمخالفت و موافقتهای خودشان ازگذراندن این جمله دراین لایحه صرفنظرکنند و موافقت بکنند که نامهای بوزارت دارایی نوشته بشود که حالاکه دولت ازاختیاراتش استفاده کردهاست و اشل حقوق قضات را بالا بردهاست ازاول آذرماه با اشل جدید حقوق قضات را بپردازند بنابراین خواستم عرض کنم که جناب آقای دکتر کیان بایدمطالب و بیانات خودشان را اصلاح بکنند.

دیدگاهتان را بنویسید