قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد – ویکینبشته

بنده عقیدهام اینست که باید منحلش کرد واصلا همان وزارت کشاورزی علیه ما علیه رسیدگی بکنند (ارباب ـ کجایش علیه ما علیهاست) بنده باوزیرش کار ندارم عرض کنم یک موضوع دیگر تصویب نامهای گذشته بود که یک مقداری بر قیمت بنزین افزودند گویا در زمان آقای قوام السطنه بود، برای اینکه این عوارض صرف اسفالت کاری همان محل بشود ولی عملا دیدیم که اینطور نشده وسالی ۱۲ میلیون از این بابت در آمد حاصل میشود ولی در آمد مازندران یا شیراز میاید در تهران اسفالت میشود چهار میلیون تومان از پول شهرستانها را دادند تهران، یکدفعه این پول را گرفتند دادند بکارگران بنده از آقای وزیر راه تقاضا میکنم یا این عوارض راحذف کنیدیا اینکه بایستی صرف همان محلی بشود که گرفته میشود باید در همان محل باشدآقایان اطلاع دارند که رفتند بمازندران از ساری به بابل و بابلسر را نقشه برداری کردند ولی پولش همینطور ماندهاست عرض کنم یک مطلب دیگر راجع به رادیو است.

من بسهم خود از اینکه شنیدهام جناب آقای منصور میخواهد در راه سبک کردن بار بودجه قدمهائی بردارد خرسند هستم وانتظار دارم که جناب آقای منصور تا مقدور است گامهای خود را در این طریق بلندتر بردارند. نقش آینده ایران را باید از حالا در مغز کودکان ریخت و این منظور در شرایط رقت بار خانوادههای فقیر ایرانی جز در کودکستانها انجام پذیر نیست. باید این بودجه با این کیفیات که عرض کردم مصروف امور عام المنفعه و تولیدی شود و فرهنگ و بهداشت اهالی ایران را قبل از هر چیز تامین نماید و در طرفی مصرف شود که صاحب آن یعنی ملت انتظار دارد.

درهندوستان میلونها دهقان صاحب دسترنج خودشده اندواصول قرون وسطایی رابرای ابددفن نمودهاند، آنجا حداکثر مالکیت زمین به بیست و سه جریب محدود شدهاست، دهقانان صاحب زمین صاحب وطن هم میشوند و زمین و بوطن خود علاقه مندمی گرداند و آلت دست عمال بیگانه نمیشوند (صحیح است). متوسط درجه حرارت سالانه شهر تهران 1/17 درجه سانتیگراد، حداکثر مطلق آن 44 درجه سانتیگراد و حداقل مطلق آن 8 درجه سانتی گراد گزارش شده است. ۴۷. در ۱۲ فوریه ۲۰۱۴، آژانس یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی در راکتور IR-40 انجام داد و مشاهده کرد که از زمان گزارش قبلی مدیر کل هیچیک از قطعات اصلی باقیمانده راکتور نصب نشدهاند.

اما راجع به بودجه انتظار داشتم که وقتی بودجه کل کشور مطرح میشود بعضی مطالب لازم را بعرض برسانم. ولی متاسفانه بعلت نظر اصلاحی که دولت فعلی در بودجه دارد و این موضوع هم مستلزم دقت و رسیدگی بیشتری بودناچار دو دوازدهم بودجه مطرح شدهاست معهذا در کمال اختصار مطالب ضروری خود را بعرض میرسانم. اخیرا شنید ام که گویا علاوه بر اینکه بجای اینکه ایشان را احضار کند سمت سفیر کبیری هم بایشان داده شده بنده استدعا میکنم از جناب آقای نخست وزیر دستور بفرمایند دقت بیشتر و مطالعه بیشتری را هر طور صلاح میدانند امر بفرمایند باید در اعزام کارمندان وزارت خارجه بخارج اصل لیاقت و تحصیلات و سوابق مراعات گردد و در انتخاب روسای ماموریتها مخصوصا دقت کامل بعمل آید متاسفانه عادت بر این جاری شدهاست که از خارج اشخاصی را بر وزارت خارجه تحمیل میکنند و مقامات حساس و مهمی مانند سفارت و وزارت مختاری را بایشان میدهند و چون اغلب فاقد کاریر واطلاعات و سوابق کار وزارت خارجه میباشند منظوری را که دولت و ملت دارد بر نمیآورد و کارمندان شایسته خود وزارت خارجه را نیز مایوس میسازند.

حاج سیدجوادی – آقای اخگر از وقت خودشان به آقای وکیل پورمی دهند. گرچه آقای شاهرخ آمدند یک سر وصورتی برادیو دادند ولی باز خاصه خرجیهائی در نطق نمایندگان میشود بنده دیدهام که گاهی نطق نمایندگان را از اول تا آخر میخوانند ولی بعضی راهم تخریب میکنند بنده خواهش میکنم اگر آقای مخبر رادیو اینجاست اگر آنطوری که ایشان میخواهند نطق نماینده را پشت میکروفون بخوانند یا اصلا نخوانند بگویند فلان کس صحبت کرد بهتر است و مال آن کسانی را که میخواهند بخوانند (شوشتری ـ دست مرموز را پیدا کنید) اما راجع بخود این لایحه در اینجا حقوق سناتورها را برای اعتبار دوماهه سه میلیون ریال پیش بینی کردهاند اولا این بودجه باید بیاید بمجلس، آقا این سناتورها کسانی هستند که بنده تا آنجائیکه اطلاع دارم تا حالا آنها این مملکت را اداره کردهاند و بنده کمال ارادت را بآنها دارم خودشان را یک مردم اصولی میدانند چرا اصول را رعایت نمیکنند آقای وزیر مالیه و آقای نخست وزیر اینها شصت نفرند، یکی هزار تومان میگیرند نه میشود شصت هزار تومان دوماه بگیرند میشود صد و بیست هزار تومان ۱۰ هزارتومان هم اضافه بگیرند میشود ۱۳۰ هزار تومان سیصد هزارتومان چرا ما بدهیم این اعتبار ساختمانی راهم نفهمیدم که از بودجه ساختمانی مملکت است یا یک بودجه علیحدهاست بنده که چیزی نفهمیدم بعقیده بنده دولت برای اینکه کارش بهتر پیش برود و آقایان نمایندگان موافقت بکنند همین الان این کار انجام بشود وحقوق کارمندان پرداخت بشود، اولا باید این موضوع را اصلاح بکنید یعنی سه میلیون را بکنید یک میلیون و سیصد هزار تومان ثانیا دو دوازدهم را بکنید یکدوازدهم که زودتر این کار را انجام بشود.

من از موقع استفاده کرده موضوع کودکستانها را مخصوصا یاد آور جناب آقای وزیر فرهنگ میسازم مردم ایران چند سالی است پی بمحاسن این بنگاهها بردهاند ولی متاسفانه هزینه اعزام اطفال بکودکستانها برای هریک نفر گاهی از هزار ریال در ماه هم تجاوز میکند یا دولت باید خود بتاسیس کودکستانها درهمه شهرستانها بپردازد و یا با پرداخت کمک و تشریک کمک و تشریک مساعی با موسسات ملی استفاده از این قبیل بنگاهها را برای کلیه کودکان و نو نهالان کشور مجانی سازد. مخصوصا که تصویب نامههای اخیر بعوض اینکه وضع را بهتر کند بدتر و نارضایتیها را بیشتر ساختهاست اصلاح بعضی از وزارتخانهها شاید قدری مشکل بنظر بیاید ولی چه خوب بود دولت جناب آقای منصور برای نمونه هم شدهاست قبلا بوزارت دارائی متوجه میشوند و خیلی متاسفم که در دولت ایشان این وزارتخانه مهم آنهم د رچنین موقع حساسی وزیر و حتی معاونی که وارد و بی نظر و طرف اطمینان اکثریت نمایندگان ملت ومردم باشد وجود ندارد (بعضی از نمایندگان ـ صحیح است) (فولادوند ـ چرا هست) (ناصر ذوالفقاری ـ بنده اکثریت عرض کردم) (فولادوند ـ چند نفری توقعی دارند) اگر دولت نتوانند نگرانی مردم را که از وضعیت بد این وزارتخانهها و سوء استفادهائیکه در آنجا میشود بر طرف سازد و بطور قطع از اصلاح سایر وزارتخانهها عاجز خواهد بود (صحیح است) و هر وعده که در این باره بدهد باور کردنی نیست موضوع ماموریتهای خارج و انتخاب روسای ماموریتها ورسیدگی ونظارت در کیفیت خدمت مامورین و شایعاتی که گاهی درباره بعضی ازآنان منتشر میشود از جمله مسائلی است که هم باید در آن تجدید نظر بیطرفانهای بعمل آید و هم با مقررات خاص و حتی قانون خاصی چنان تنظیم و تثبیت گردد.

یک چیزی که برا ی دولتها و بعضی از آقایان نمایندگان شاید اشتباه شدهاست که خیلی میکنند فرضا مازندران اینطور است که در مازندران تما م در آمد ملک مال مالک است، ته آقا اینطور نیست در مازندران اینطوری است که هرجریبی که ده هزار مترمربع است، هر هکتار آنجا اگر سی بار، سی بار سی و یکمن آنجا محصول برداشت میشود یا چهل بار، حداقلش ۲۰بار است درآنجا ۵ بار مال مالک است وبقیه مال زارع است بنده این حرف را که میزنم برای زارع میگویم، آن زارع از سی بار پنج بار میدهد بمالک و ۲۵ بارش را میبرد بازار میفروشد و قماش و شکر میخرد و البته اگر توجهی نشود آنجاهم مثل اذربایجان میشود میروند در کارخانه روی ۳۵ ریال مزد میگیرند در اینجا ما مراجعین زیادی داریم که همه میایند از ما کار میخواهند آقایان نمایندگان هم همه میدانند ما اینها را بطرق مختلف قانع میکنیم که بروند در آنجا کار خودشان را بکنند بنده دیگر عرضی ندارم یعنی عرض که دارم صحبت من زیاد است ولی میگذارم برای بعد.

یکی هم راجع باین محصلین طب است که یک حرفهائی خیلی اساسی و حسابی دارند و گرو هم کردند ما از دولت تقاضا میکنیم که زودتر باین موضوع توجه بشود و اینها دلگرم باشند (صحیح است) و بدرد ممکلت بخورند (صحیح است) یک نکته دیگر که بعد از آن بخورند (صحیح است) یک نکته دیگر که بعد از آن بعرایضم خاتمه میدهم همه آقایان صحبت از این میکنند یا در روزنامهها خوانده میشود که در بعضی شهرستانها قحطی و غلا و گرفتاری است مخصوصا بنده شنیدم و ایندفعه هم گفته شد که در کرمان گرسنهها و بیچارهها کاسه میبرند د سلاخ خانهها خون میگیرند ووقتی این خون منجمد میشود مبخورند الان آقای زند اینجا هستند آیاصحیح است یا نه؟

و بعد هم آنجا که رفتم در کاخ اختصاصی بود و فقط هم خود ما دو نفر بودیم و از موقعی که وارد شدم خیلی با لبخند و شادی و زنگ بزنند که چایی برایمان بیاورند و تمام این نوع پذیرائیهای ممکن را انجام دادند و مرتب هم سرشان را تکان میدادند و میگفتند خیلی خوب بود و خیلی خوب بود. باید خرجهای اضافی را از اقلام بودجه زد و مخارج تجملی و غیر ضروری را بحداقل ممکن رساند و و سائل دوا و بهداشت بحداکثر تهیه کرد مالاریا تراخم سل امراض مقاربتی دارد بنیان یک ملت کهن سال شش هزار ساله را بسختی میلرزاند باید با بنای بیمارستانها و تهیه دوا و توسعه بهداشت از سرنگون شدن آن جلوگیری کرد باید دولت از روی کمال حمیت و مردانگی برای روشن کردن مغزهای تاریک این کشور قدم بردارد علاقمندی بتحصیل در بین کلیه طبقات فقیر زیاد ولی بدبختانه مدرسه و معلم کم است.

اما من بازم از مدرسه دررفتم و بازم از بابل فرار کردم. این که گفته شد مهم نیست بعقیده من مهم است بجهه این که این راه باز بشود ولو این که ۵ و ۶ فقره پیشنهاد هست ولی این دنبالش خواهد آمد اینجا که آمدند و این قسمت اول بجریان صحیح افتاد دنبالش هم دارند تهیه میکنند و در رشتههای مختلف طرحها و نقشههای فنی تهیه میشود این دنبالش میاید دیگر این جریان در واقع تامین شدهاست باب این معاملات باز شده این شرحی که بنده دادم برای جلب توجه آقایان بود که بدانند قضیه ما ازچه قرار است زود نبایداظهاریاس کرد و ما امیدوار هستیم که در این قضیه وام از بانک بین المللی وکمک اقتصادی استفاده کنیم (انشاءالله) بیاناتی هم فرمودند راجع بوضع مالیاتها و ترتیب وصول مالیاتها که اینها را میخواهم عرض کنم که موضوعاتی است که در برنامه ما قید شده وبرنامه ما هم امیدوارم که یک برنامه باشد که رویش عمل کنیم چنانکه بنده الان که حضور آقایان هستم یک مقدار از این کارها بجریان افتاده یعنی تهیه لوایح شده یکی از آنها همین لایحهای بود که امروز تقدیم کردم خوب، اینها علائم اجرای برنامهاست بنده بیک کلمه نمیخواهم بطور کلی ومطلق بگویم که برنامه را داریم اجرا میکنیم ما برای اجرای برنامه این مراحل را باید طی کنیم (انشاءالله) مطالعه بکنیم لوایح قانونیش هم بنظر آقایان برسد وتصویب شود و باجرا برسد البته در وصول مالیاتها هم دقت کامل خواهیم کرد و مراقبت داریم که مطابق قانون وصول شود بدون تبعیض البته همه باید بقدر مراتب خودشان حقوق دولت را بدهند حقوق دولت هم آن حقوقی است که بمصرف احتیاجات ملت میرسد بنابراین، این دینی است که بملت دارند بجامعه خودشان دارد البته بدون حرف باید بدهند بدیهی است که رسیدگی و تحقیق وتشخیص هم باید بموازین عادلانه و قانونی باشد نه افراط بشود نه تفریط راجع بمامورین فوق العادهای که رفتهاند برای مطالعات وتحصیل اینها، خوب یکعدهای قبلا رفتهاند وباید هم البته دقت شود دولت نظر ندارد که پول بیخود خرج بکند امیدوارم دقتهائی بشود که آنچه در هر قسمتی زائد و در واقع بمصرف حقیقی نمیرسد جلوگیری شود صرفه جوئی بشود برای کارهای مفید و برای کارهای تولیدی ونافع (اسلامی ـ صورت اسامی آنها را بیاورید بمجلس) حالا در این باب دقت میکنم و با آقا هم علیحده صحبت میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید