درمان خروسک: ۱۱ درمان خانگی خروسک کودکان و بزرگسالان – مجله کسب و کار بازده

2. کاهش مشکلات فحل یابی در گاومیش و کاهش کار وقت گیر تشخیص فحلی. خوب جناب آقای منصور هم برنامهای آوردهاند چند قسمتش برای بنده ابهام دارد یکی موضوع تشویق خورده مالکین است که حالا وارد میشویم یکی هم جلوگیری از منفی بافی بود که جناب آقای تیمور تاش گفتند و نفهمیدم مقصود چیست حالا اول وارد این قسمت خواهم شد و بالاخره بنده میخواستم بعرض آقایان برسانم که گمان میکنم جناب آقای منصور اگر حقیقتا خودشان هم شخص مقتدر و قوی الارادهای باشند همین مشکلات بتوانند کاری انجام بدهند همین اکثریت جلیل القدر که با این تعصب و احساسات از ایشان پذیرائی میکند وحتی حاضر نیست که یک مخالف حرفش را بزند پس فردا خواهند دید که انتر وکسیون واهند کرد و شروع میشود.

اما مقاومت سلامتی پایین تری دارند، در مقابل نژاد های بومی گاو ایران علاوه بر این که می توان تولیداتش را به مرور با اصلاح نژاد، تغذیه مناسب و بهداشت مطلوب بالا برد و به رقبای خارجی رساند به علاوه نژاد های بومی به خاطر سازگاری با آب و هوای ایران کم تر دچار مریضی و مشکلات بهداشتی می شوند و از نظر نویسنده چه بهتر که نژاد های بومی در حال انقراض را حفظ کرده و برتری این نژاد های ایرانی را نسبت به دام خارجی اثبات کنیم.

کم بادی هم به تایر صدمه می زند و هم تنظيمها را مختلف میکند. آنها باغهای انگور خود را نیز به کمک خیش و با نیروی کشش یک راس قاطر یک شخمه و دو شخمه می کنند. دکتر بقائی – اینها با استفاده از علومی که در سایه مجاهدات و سعی بدست آوردهاند و با استفاده از روشهای علمالاجتماع و روانشناسی سعی میکنند در کشورهایی که میخواهند رسوخ بکنند مهار و سرنوشت منابع و مراکز قدرت را بدست میگیرند اینها به وسیله دسیسه و آنتریک در دربارها بوسیله نیرنگ در بعضی از خانوادهها و دودمانها بوسیله رخنه کردن بین روحانیون به دست یک عده اشخاص غیر روحانی ولی ملی به لباس روحانی بوسیله وارد شدن در بین سران عشایر اینها با استفاده از تمام روشهای ممکنه نفوذ خودشان را بسط میدهند حسابهای بزرگ سلاطین را در مملکت خودشان بلوکه میکنند و هزار کار دیگر میکنند برای اینکه همیشه آن طبقه بالای کشور را در حال ترس و لرز نگاه بدارند وقتی که اینطور شد نتیجه این میشود که یک وزیر دارایی در یادداشت محرمانه خودش برای یک پادوی انگلیسی یک آقا جوجه انگلیسی به جمع خطاب بکند شاید امان وزیر دارایی در یادداشتهای خود راجع به شاه در یادداشتهای خود بنویسد شاه گفت ولی مستر فریزر گفتند و مستر گس ومستر فریزر به کمیسیون تشریف آوردند در این زمینه دیگر نمیخواهم صحبت کنم بحث خیلی طولانی میشود میگذریم ولی منطق صحیح و عقل سلیم حکم میکند که تنها راه استخلاص و آزادی ایران از یوغ منحوس سیاست استعماری قطع کردن دست خارجی از نفت ایران است اگر زور و نیروی مسلحانه دانیم میبایستی اینها را به زور بیرون کنیم ولی نیروی مسلحانه ما نداریم و احتیاج هم به آن نداریم باید با اصول و موازین منشور ملل متفق و اعلامیه حقوق بشر که بدست خود انگلیسها امضاء شدهاست و با توسل به کلیه عوامل بینالمللی که خود انگلیسها جزیی از آن هستند ما متوسل بشویم و چون امروز نفوذ سیاسی و تفوق اقتصادی سیاست استعماری بعد از منابع هند که هنوز باقی است بصورت امتیاز و قرارداد نفت در مملکت ما اجرا میشود تنها آرزوی ملت ایران کوتاه کردن دست این سیاستمداران و انهدام بنیان این سیاست استعماری شوم میباشد آقایان نمایندگان فعلا کار از این حرفها گذشته تاریخچه مبارزه نمایندگان جبهه ملی و یک عده دیگر از نمایندگان ایرانی نشان میدهد که هر چه گفتنی بوده هر چه حرف منطقی بوده گفته شده در دوره پانزدهم مطلب حلاجی شد در این استیضاح اخیر که ادعا نامه ملت ایران از شرکت نفت بود اینها تمام گفته شد و با در نظر گرفتن تمام اینها ما تنها راه نجات ملت ایران را در این تشخیص دادهایم که تا آخرین سرحد امکان برای ملی کردن صنعت نفت مبارزه کنیم این مبارزه نور با ظلمت و یزدان با اهریمن است میدانیم پدران ما، اجداد ما زردشتی بودهاند و آتش را میپرستیدند (ارباب گیو – ما آتش پرست نیستیم) این اصطلاح است احترام میگذاشتند بنده خیلی ممنون هستم از این تصحیح آقای ارباب گیو (ناظرزاده -یزدان پرست بودند آتش مقدس بودهاست آتش مظهر یزدان بود) اشتباه لفظی بود آتش یکی از مظاهر یزدان بود حالا درست شد؟

مکی – بیانات همکار محترم وسیلهای داد که بنده هم در اطراف اهمیت مطبوعات و معتقدات سیاسی رجال وطنپرست ایران نسبت به مطبوعات مملکت عرایضی کرده باشم در یادداشتهای مرحوم مشیرالدولهاست که وقتی براوین قنسول سابق روسیه تزاری در اردبیل و وسفیر فوق العاده لنین وارد تهران شد برای مذاکره در اطراف ایجاد روابط دوستی بین ایران و کشور سویت شوروی مشیرالدوله در آن موقع باز چون مملکت در زیر سلطه سیاست یک طرفی بود پرواداشت و ملاحظه میکرد از اینکه با دولت اتحاد جماهیر شوروی برای پاره کردن زنجیر اسارت عهد نامه ترکمان چای وارد مذاکره شود این رئیس الوزرای متوفی در یادداشت خود مینویسد به دو روزنامه نویس ششصد تومان پول دادم که در جراید خودشان نسبت بسیاست دولت انتقاد و حمله شدید بکنند که چرا با اتحاد جماهیر شوروی برای عقد قرار داد دوستی و سیاسی وارد مذاکره نمیشود آن دو روزنامه هم سیاست دولت را بباد انتقاد گرفتند و تا آنجا که انتظار من نبود حتی بمن فحش دادند و من توانستم در اثر این سیاست فورا به مشاورالممالک انصاری به اسلامبول تلگراف کنم که برای ایجاد روابط دوستی به طرف تفلیس حرکت کند چقدر فرق است بین رجال خدمتگذار و رجالی که نوکر و دست نشانده اجنبی هستند آنها معتقداتشان این بود رجال امروز مملکت هیئت حاکمه امروز مملکت برای خاطر نفت جنوب و دولت بریتانیای کبیر سرنیزه و قوای انتظامی حمله به چاپخانهها میکند ای خاک بر سر این رجال اگر این کار را کرده باشند اگر به دستور بیگانه اینکار را کرده باشند و ما اطمینان داریم که به دستور بیگانه کردهاند چرا؟

هر خروس با ژست و ناز و غمزه پهلوانی مخصوص خود وارد میدان میشود و پیش از گلاویز شدن با پرش و یورشهای کوتاه برای حریف شاخ و شانه میکشد. وضع وقتی که خیلی خیلی خوب شد عوض میشود وباید عوض شود وقتی هم که خیلی خیلی بد شد اجبارا باید عوض بشود اجباری است در جلسه گذشته مجلس شورای ملی یک ژست خطرناک وبی مطالعهای از خود نشان داد این حرکت که باستناد نظامنامه داخلی مجلس و باتکاء یک دسته بندی قبلی مانع از ایراد نطق تنها نماینده مخالف دولت بعمل آمد این برضرر من که مخالف دولت و دستگاه حاکمه هستم تمام شد زیرا مردم ایران فهمیدند که برای اداء وظیفه و جدانی و اعلام درخواستها و آرزوهای طبقات مردم و ستمدیده این کشور پشت این تریبون آمده بودم اما آقایان محترم باستناد نظامنامه داخلی یعنی همان نظامنامهایکه برای طرح برنامه دولت آقای ساعد اجازه داد ناطقین دوساعت صحبت کنند در برنامه جناب آقای منصور اجازه ندادند بیش از نیم ساعت کسی حرف بزند یک نفر از آقایان گفت اگر مدت نطق زیادتر باشد خلاف نظام نامه میشود مثل اینکه اگر یک وکیل شکایات مردم را بیشتر از نیمساعت بگوید بر خلاف حکم قرآن مجید و پروردگار عمل کردهاست با للعجب در کشوری که تمام قوانین مدنی و جزائی آن هر آن مورد تعطیل واقع میشود در مملکتی که ظلم و جور و مظلوم کشتی سرتاسر را فرا گرفتهاست اگر کسی خواسته باشد شکایت بکند و باین کیفیت حقایقی را باطلاع افکار مردم برساند با چه موانعی روبرو میشود.

وضمنا آن خشونت و بتختیر و ربوبیتی که دیگران برای خود قائل شدهاند قائل نیستند برنامه دولت بنظر بنده تازگی دارد از اینجهت که آن الفاظ مشعشع و درخشان که معمولا در برنامههای دولت دیدیم در اینجا نیست و وعده وعیدهای بی پایان بما ندادهاند ولی اگر این برنامه دولت فقط دو عبارت داشت که درش هست یکی مبارزه با تخریب و تبلیغات مضر و دیگری که بنظر من اهمیتش از اولی اگر بیشتر نباشد کمتر نیست ایجاد حس مسئولیت در افراد دولت در کسانی که کار میکنند مسئول کار هستند بنده تاکنون در دوره چهاردهم و دوره پانزده و شانزده در هیچیک از برنامه دولتها ندیدم که توجه باین نکته شده باشد که کسی که پشت یک میزی مینشیند مسئول است باید قدرت حل و فصل امور را داشته باشد و اگر نداشته باشد همین وضعیت کاغذ بازی واداره بازی است که ملاحظه میفرمائید.

ضرر ندارد. تماماً برکت است. در خانهای که حمیدخان برای معرکه خروسبازی روبهراه کرده، تا به حال خون دهها خروس به زمین ریخته و صاحبانشان در عرض همان ۱۴۰ دقیقهای که ۲ راند مسابقه و تنفس بین ۲ راند طول میکشد، میلیونها تومان ضرر و زیان دیدهاند. اما در شرایطی که از ان ها به صورت ویژه نگهداری شود، می توان طول عمر آن ها را به ۲۵ سال افزایش داد. در طول تاریخ، گاوها برای تأمین مایحتاج، انسان شیر تولید می کردند (حتی قبل از توسعه کشاورزی).

یک صورتی دارم آن قطعه آن خطه آن وضعیت پهناور دشت، آقای محمد جرجانی همکار محترم من که افتخار میکنم یک همکاری دارم خدمتگزار این مملکت مثل محمد جرجانی، که خودش میداند منهم میدانم که قریب ۹۰۰هزار کیلومتر مساحت افتاده آنجا همه قابل زرع چه جور زرع، پنبه اش از مصر بهتر میشود گندمش بآن وضعیت است هیچوقت نشد در یک سال این سلمان اسدی و شرکاء شریدن از من خواستند آمدم رفتم و در گرگان ۲۹ هزار تن غله برای آنها معامله کردم آنوقت این وضعیت میشود الان در گرگان هم بیشتر آنهائی که میدانند خدا شاهد است منویات شاهنشاه ودولت ایران را تامین کنند هرچه میائیم بهرکس میگوئیم آقا بیائید لازم نیست ۹۰۰ میلیون، ۵، ۶ میلیون تومان بمصرف گرگان برسانید وام بدهید اما نه آنجور وام هزارتومان بده ۳۰۰ تومان رشوه صد تومان هم کسر بگذار وبعد هم نزول ۱۰۰۰ این جور بمردم قرضه میخواهند بدهند بیائید اینجا ۴ نفر آدم با تقوی آدم اساسی بفرستید تامین کنید این مملکت را کرد کوی قصبه باین بزرگی که همیشه رادع و مانع هزارها نقائص برای رشت و مازندران و گرگان بود این کرد کوی بیک وضعیت افتاده از فقر و بیچارگی که خدا شاهد است هر ایرانی برود آنجا متاثر میشود شما میفرمائید اذربایجان باین صورت افتاده بخدا گرگان ما بدتر شدهاست برای اینکه یک مامور جزء میرود آنقدر آنجا اشکالتراشی میکند که حد ندارد آنجا بانک کشاورزی میخواهد آنجا باید رفت و نگاه کرد جناب آقای مشرف الدوله نفیسی هم قربانش بروم بمن وعده میکند که بیا برویم گرگان من بیچاره پا میشوم با قرض و قول حاج حسن مختاریان بمن قرض میدهد ماشین میگیریم میرویم آنجا بعد میبینیم آقا تشریف آوردهاند تهران، عجب رفتیم عجب نتیجه گرفتیم عجب بمملکت خدمت کردیم گفتم آقا باید برویم آنجا بشاهنشاه عرض کردم فرمودند راهش باید اینطور بشود شهر باید اینطور بشود برق باید اینطور بشود و وضعیت اینطور بشود کسی گوش نمیکند جنابآقای منصور آنروز هم گفتم دولت اسرائیل برسمیت شناخته میشود باید بشناسید یا نباید بشناسید مصالح مملکت را دولت ایران باستقلال فکر باید هر موقع عمل بکند نه باو تحمیل بشد ما هیچ جور حاضر بتحمیل نیستیم آیا این برسمیت شناخته شدن با کمیسیون امور خارجه مجلس مشورت شده است؟

یک حزب سیاسی در مملکت وجود ندارد و هر جا دسته متشکل و باهدافی ایجاد شود هیئت حاکمه بانواع و اقسام وسائل موجبات تفرقه و تلاشی آن را فراهم میسازد هر وقت هر یک از افراد طبقه حاکمه با کسی خصومت ودشمنی داشته باشد مارک کمونیست و توده باوزده و بسخت ترین عقوبتها گرفتارش میکنند هر کس حرف از دموکراسی و آزادی بزند او را اجنبی پرست و جاسوس لقب میدهند در صورتی که سردسته جاسوسان بین المللی را در راس تبلیغات و انتشارات مملکت قرار دادهاند تا بدینوسیله درس خیانت بجوانان مملکت بیاموزد. نوع متفاوت دیگر خیش زمینهای نرم و پوک دشت خوزستان، متشکل از منطقه گرمسیر بختیاری، ناحیه دزفول تا نزدیکی ناحیه کوهستانی لرستان است.

کمک کنند که انگلستان در امور داخلی ما مداخله نکنند، کمک کنند که جاسوسان مارکدار انگلیسی علی رغم تمام مجلس و علی رغم تمام ملت ایران و علی رغم شاهنشاه به تمام این مملکت مسلط نشوند آقایان فراموش نکنید آقای رئیس تبلیغات همین شاهزاده ساسانی که در برلن جاسوسی انگلیسیها را میکرد و تمام این مجلس در ششماه پیش اخراج او را خواستار شد تمام گفتند این باید برود، یادتان باشد آنروزی که رفت آن کسی را که گذاشته بود پشت رادیو به زبان کردی صحبت کند وقتی که ابلاغ انفصال شاهرخ بدستش رسید برداشت به زبان کردی تبلیغ کردن که قیام کنید حکومت مرکزی چنین است اینطور است فاسد است پدرسوختهاست، این کسی بود که آقای رزمآرا در راس اداره تبلیغات گذاشته بود شاهرخ رفت از ریاست تبلیغات در حالی که تمام مجلس خواهان رفتن شاهرخ بودند من سؤال میکنم از آقایان نمایندگان محترم که کدام یک از آقایان میل داشتید شاهرخ رئیس تبلیغات بشود هر کی میل داشت بگوید این ثبت میشود در تاریخ کی میل داشت نه یک نفر از وکلای مجلس نه از اکثریت و نه از اقلیت موافق با این امر نبود شاه مملکت ما موافق نبود آقایان آن روزی که من گفتم که شاه ما مثل یک آهویی در دست اینها اسیر است برای آن چیزها بود فرصت نشد بگویم هزاران از این چیزها هست چطور یک بقال ممکن نیست در روی کسی نگاه بکند که فحش خواهر و مادر بهش دادهاست آن وقت شاه مملکت ما که مظهر ملت ما است راضی میشود آنکسی که از پشت رادیو برلن فحض خواهر و مادر داده، رکیک ترین اهانتها را کردهاست این شخص رئیس تبلیغات بشود شاه ما راضی نبود تحمیل کردند (رفیع – نباید این حرف گفته شود) منهم همین حرف را میگویم که باید این عرض شود کسی هست که بگوید اعلیحضرت شاه موافق بودند و به میل و رغبت خودشان اجازه دادند که شاهرخ رئیس اداره تبلیغات شود؟

البته اولیای شرکت نفت و مزدوران آن این طور وانمود میکنند که ملت ایران خودش نمیتواند چنین کاری را بکند و این یک مطلب بسیار دقیق و بسیار طولانی است که اگر چاقوکشهای دولت و قوای شهربانی مجالی دادند انشاءالله به تفصیل خواهم نوشت تا اینکه ثابت کنیم با وضعیت فعلی ایران و با داشتن مهندسین تحصیل کرده و کارگران با تجربه با کمال سهولت و آسانی قادر هستیم که خودمان نفت خودمان را اداره بکنیم موضوعی که با اجازه آقایان میخواستم از صحبتهای قبل به عرض آقایان برسانم این بود که ملی شدن صنعت نفت پایه مضرترین و خطرناکترین تبلیغات را در این کشور سست خواهد کرد آقایان میدانند که متاسفانه در این کشور یک عده افراد بی شخصیت وجود دارند که خودشان را به انگلیسها فروختهاند و در مقابل یک عده یی دیگری هم وجود دارند که انها خودشان را به روسها فروختهاند این دو دسته خواستهاند که این طور سیاست موازنه برقرار کنند این دسته دوم که مثل دسته اول عامل بیگانه هستند متاسفانه موفق شدند که عدهای از جوانان پاکدل و صمیمی و احساساتی این کشور را فریب بدهند و دور خودشان جمع کردهاند و حالا هم بیش از ۱۵ بهمن و بیشتر از آنوقت جمع کردهاند ولی اگر بیاییم درست فکر کنیم بعلل پیدایش این جریان مجبور خواهیم بود تصدیق کنیم که تنها در سایه عملیات و فجایع شرکت نفت و سیاست شوم استعماری اقتصادی انگلستان و عملیات بی رویه و شتابزده مزدوران انگلیسی است که اینها موفق شدند این جوانان ما را فریب بدهند آن عده از رهبران حزب توده ایران که عامل بیگانهاند نه همه شان یک عده کمی هستند و بنام مبارزه با استعمار میخواهند کشور ما را از دهان گرگ در آوردند و به دهان یک خرس بیاندازند تنها در سایه سیاست استعمار بریتانیا موفق میشوند که مردم پاکدل و با ایمان این کشور را گول بزنند چون اگر درست دقت بفرمایید قسمت عمده فساد این جامعه برای این رشوه و ارتشاء بی سابقهای است که در دستگاههای ما وجود دارد و این بی ایمانی و نوکر مآبی که در بعضی از وزرای ما وجود دارد اینها تمام ثمره و ریشه سیاست شرکت نفت است و اگر این سیاست و شوم خانمان برانداز از این مملکت قطع شود این مفاسدی را که به همراه آورده با خود خواهند برد و آن مزدوران هم دیگر موفق نخواهند بود زمامدار امور بشوند و آنوقت اگر چنین چیزی بود و دیگر عمال مزدوری هم زمینه تبلیغات پیدا نخواهند کرد چون این ایرانی اصیل در نظرش روس و انگلیس و امریکا و غیره فرقی نمیکند هر سه بیگانهاند هر کدام نظریات سوء و قصد نفوذ و مداخله در امور کشور ما را داشته باشند به یک اندازه منفور ملت ایران میشوند هیچ تفاوتی برای ایرانی نمیکند ولی متاسفانه برای یک عدهای انگلیسها خودمانی هستند و برای یک عده دیگر هم روسها خودمانی هستند ولی ما ملت ایران هیچکدام از اینها را خودمانی نمیدانیم هر کدام که استقلال ما را حفظ کنند ما به او احترام میگذاریم هر کدام حاضر باشد بطور تساوی و مثل به مثل با ما باشند با آنها دوست خواهیم بود و هر کدام بخواهند در کشور ما اعمال نفوذ بکنند وسیاست خودشان را رواج بدهند با او کمال دشمنی را خواهیم داشت (نمایندگان صحیح است) ولی توجه بفرمایید تا وقتی که مزدوران انگلیسی در این کشور ریشه دارند مزدوران روسی هم یک زمینه صاف و مهیایی برای فریب جوانان پاکدل و با ایمان و صمیمی این کشور خواهند داشت و بهمین جهت این مزدوران شمالی هم که بوی خطر را حس کردهاند خواهی نخواهی در این موقع به نفع شرکت نفت کار میکنند این موضوعی است که من نوشتهام ولی در اینجا نمیخواهم مصدع آقایان محترم بشوم ولی دانسته باشید که این عده هرگز میل ندارند پیش از آنکه نیروی اجنبی شمال وارد این کشور بشود نیروی جنوب از این کشور بیرون برود اینها خوب میفهمند که اگر با ابتکار ایرانیانی که تحت نفوذ شرکت نفت نیستند نفت ملی اعلام شود و ایران از سیاست استعماری بریتانیا خلاصی پیدا کند در نتیجه آن حال طبقه سوم این مملکت اصلاح خواهد شد و آنها دیگر هیچ امیدی برای پیشرفت تبلیغات خود نخواهند داشت و به تمام معنی دکانشان تخته خواهد شد بازهم تکرار میکنم منظور من این نیست که تمام کسانی که در حزب توده رفتهاند عمال بیگانهاند عده آنها بسیار معدود است که چند نفرشان هم در کارهای عالی آن حزب واردند ولی عده بیشماری را فریب دادهاند و حالا هم تیمسار معظم نخست وزیر محترم آن زندانیان سیاسی را فرار دادهاند چون این را مجلس شورای ملی بداند که اگر تیمسار نبود ممکن نبود ده نفر بتوانند اینطور از زندان قصر بیرون بروند فرار در روز جمعه که بازپرسیها تعطیل است، ادارات تعطیل است به یک افسر ناشناس درجه بدهند که اینها را بیاورند برای محاکمه برای کدام محاکمه میگوییم که برای تودهایها محکمه فوق العاده تشکیل داده بودند آقای خسرو روزبه دوست صمیمی آقای رزمآرا که محکومیتش قطعی بود این دیگر بازپرسی نداشت این چطور شد که هیچکس متوجه نشد فقط تقصیر دو نفر بود که با آنها فرار کردند این را هیچ ابلهی باور نمیکند یک دفعه بنده بعنوان ملاقات یکی از زندانیان رفتم بنده خودم کاملا به محیط داخل زندان آشنایی دارم و هم به ملاقات زندانیان رفتهام وقتی که یک زندانی را میخواهند ببرند برای محاکمه ۲۴ ساعت قبل جارچی در راهروی زندان فریاد میزند که حسن علی جعفر فردا ساعت هشت باید برود در محکمه هیچوقت نمیگویند که آقا لباست را بپوشید بروید در محکمه این کار سابقه ندارد و این از آن مواردی است که تیمسار معظم خواستهاند رشوه به سیاست شوروی بدهند حالا این از موضوع ما خارج است بنده نمیدانم کسانی که با استفاده از منافع شرکت نفت و سیاست امپریالیستی بریتانیا جوانان این کشور را فریب میدهند به آنها این طور وانمور میکنند که این انگلستان بسیار مقتدر است و ما هم هیچ راه خلاصی نداریم جز این که متوسل به همسایه شمالی بشویم و با این استدلال سفسطهآمیز آنها را فریب میدهند ولی این غلط است ما اگر میخواهیم این کشور را به انقلاب و کمونیستی نکشیم باید نشان بدهیم که ایرانی قادر است روی پای خودش بایستد ایرانی احتیاج ندارد که از نفوذ یک بیگانه به نفوذ بیگانه دیگر پناه ببرد من در همین حال که روابط صمیمانه با دولت همسایه خود شوروی نهایت درجه علاقه را دارم نمیتوانم آن سعی و کوشش را که برای اعمال نفوذ در کارهای داخلی، از طرف عمال آنها میشود تحمیل نمایم و این را مضرترین عامل مخرب دوستی بین دو کشور میدانم بالاخره ملی شدن صنایع نفت و کوتاه کردن دست انگلیسها تنها راه خلع سلاح آن دستهای است که عرض کردم روزنامههای نفتی سیاست انگلیس را بسیار قادر و مقتدر در این مملکت جلوه میدهند و به مردم عوام و حتی به خواص اینطور وانمود میکنند که مبارزه با انگلیس امری محال است روزنامههای چپ نما هم عینا این تبلیغات را میکنند و از سیاست استعماری انگلستان یک تشنج هولناکی ساختهاند که بدون اجازه آنها هیچ چیزی در این مملکت مقدور نیست اینها تمام بمنظور ایجاد شک و تردید و تزریق روح یاس و بدبینی در جوانان این کشور است اینها فقط برای این است که مردم را متوجه قبله گاه شمالی خودشان بکنند و برای همین منظور است که میبینیم روزنامههایی که از شرکت نفت پول میگیرند یا از اعتبار مخفی دولت پا از اعتبار علنی دولت پول میگیرند یا روزنامههای روسی بطور یک نواخت به ما که حافظ منافع ایران هستیم فحش میدهند این برای پیشوای محبوب ما و برای ما منتهای افتخار و سربلندی است که روزنامههای انگلیس و روزنامههای رزمآرایی و روزنامههای روسی یک نواخت بما فحش میدهند این برای ما کمال خوشوقتی است که روزنامههای ما را توقیف کنند و قلمهای ما را بشکنند ولی به آنها کسی کاری ندارد آقایان این روزنامههای نفتی را من معرفی میکنم ملاحظه بفرمایید اگر بخواهید ببینید که دولت چقدر کمک میکند به آنها آنها را میشناسید ملاحظه کنید یک روزنامهای است که دو سفحه، سه صفحه آنها تمام اعلانات دولتی است یک روزنامههایی است که اگر از اداره تبلیغات تحقیق کنید میبینید که ۲۰۰ تا ۳۰۰ تا فروش نمیشود چطور است که تمام اعلانات دولتی بر خلاف قانون تمام به اینها داده میشود این که میگوییم برای این نیست که ما احتیاجی به اعلانات دولتی داشته باشیم، هیچ احتیاجی به اعلان دولتی نداریم ولی برای این که توجه بدهیم به آقایان که ببینید چطور منافع شرکت نفت و و سیاست انگلیس بهانه تبلیغات بدست عمال روس میدهد و عمال روس هم بهانه به دولتها برای تطبیق در کار آزادی خواهی جوانان میدهد بروید ببینید اینها را رسیدگی کنید ببینید از این اشخاص که بجرم تودهای و تبلیغ مرام اشتراکی میگیرند چند نفرشان تودهای و چند نفرشان اصلا با هیچ حزبی بستگی ندارد و فقط برای اینکه با روس هم مخالف بودهاست فقط برای این گفتهاست نفت را نباید به انگلیس داد بجرم تودهای میگیرند او را اگر این فجایع را بخواهم توضیح بدهم تفصیلش زیاد میشود و بنده نمیخواهم که زیاد صحبت بشود اعضای جبهه ملی مانند تمام ایرنیان آزاد و با شخصیت عقیده دارند که مبارزه برای استقلال و تمامیت ایران و حفظ آن تمامیت و برای برقراری عدالت اجتماعی و استیفای حقوق ایران باید فقط با تکیه و با اراده خود ملت باشد ماها همه معتقدیم حقا که با عقوبت دوزخ برابر است، رفتن به پایمردی همسایه در بهشت، ما نمیخواهیم بیگانه استقلال ما را حفظ کند اگر قادر هستیم خودمان حفظ کنیم اگر قادر هستیم خودمان نفت خودمان را استخراج کنیم اگر قادر نیستیم که لازم نیست زنده باشیم برای ما فرق نمیکند که روس باشد، انگلیس باشد یا امریکا (نمایندگان – صحیح است) و برای دسیدن به این هدف نه تنها مطمئن هستیم که امکان دارد بلکه در اوضاع و احوال فعلی دنیا ملی شدن صنایع نفت یکی از ضروریات است بنابراین جبهه ملی تا آخرین رمق و نفس بازپسین با پشتیبانی ملت ایران مبارزه با این گونه بیگانه پرستیها را ادامه خواهد داد و برای استیفای حقوق ایران و برای ملی شدن صنایع نفت پافشاری خواهیم کرد اگر آزادی خواهان و دمکراتمنشان ماوراء بحار یعنی آقایان امریکاییها حقیقتا میخواهند با کمونیست مبارزه کنند و حقیقتا بویی از بشریت و آزادی به مشامشان خودهاست یک کمک به ما میتوانند بکنند و آن اینست که در امور داخلی ما مداخله نکنند و مانع مداخله انگلیسها بشوند تا ما صنایع نفت خودمان را ملی کنیم، احتیاجی هم بکمک آنها نخواهیم داشت در آن موقع هم قول مبدهیم که سدی در مقابل کمونیسم باشیم ولی به آقایان تا وقتیکه امریکا و انگلیس با پشتیبانی کردن از دولتهای مقتدر پوشالی بخواهند با ما اینطور رفتار کنند مطمئن باشید که هر ساعت و هر دقیقه ما صد قدم بطرف کمونیسم نزدیک میشویم برای شرکت نفت و دولت انگلستان موضوع نفت جنوب یک موضوع مادی و استفادهایست و پایه نفت مادی گذاشته شده ولی برای ما اساس و پایه کار و اساس ارزش ایرانیان از لحاظ انسانی میباشد صنعت نفت اگر ملی شود و انشاءالله هم خواهد شد.

در این بین گوسفندان رومانف یکی از برترین نژادهای ممکنی می باشد که میتواند در مدت زمانی بسیار کمی خود را با هر نوع شرایط آب و هوایی سازگار سازد. نژادهای ایرانی، افغان، ترک، سندی و هندی جنگجوترین نژاد خروسهای لاری هستند. در سن هشت ماهگی شما میتونید جوجه ای که از جوجه خروس لاری شما ضعیف تر هست رو با اون جنگ بندازید. او میگوید: «من برای بزرگ کردن هر خروس لاری دهها میلیون خرج میکنم و میلیونها قیمت دارند، اما وقتی خروسهایم زخمی میشوند، بیشتر از آنکه غم ضرر و زیانم را بخورم، دلم به حال حیوان میسوزد.

حائریزاده – آقای آشتیانیزاده را دیدم جزو غائبین بی اجازه نوشتهاند در صورتی که مریض است و برای معالجه رفتهاست. برای اینکه همانطور که آقای کشاورز صدر گفتند مطبوعات امروز بزرگترین سنگر و حامی حقوق ملی ما است و همین مطبوعات است که تاکنون توانستهاست ایجاد یک افکار عمومی با اهمیتی بکند و نگذارد شرکت نفت هر چه را که میخواهد بسر ملت ایران بیاورد و از همین لحاظ است که شرکت نفت دچار مرض هاری شده و پای آزادی را اینطور سرسختانه و دیوانه وار گرفتهاست بنده با صدای رسا بگوش تمام جهانیان میرسانم در محیط مختنق فعلی هر نوع موافقتی هر نوع کمبینزونی هر نوع ساخت و پاختی شرکت نفت بکند و هر سند پارهای از مجلس شورای ملی با این زور با این اختناق بگیرد ارزش قانونی ندارد مثل قرارداد ۱۹۳۳ پاره و پوچ و غیرنافذ است ارزش قانونی ندارد در یک موقعی که ملت بیش از هر زمان و هر موقع احتیاج به آزادی قلم و زبان و بیان و احساسات دارد که بایستی افکار عمومی خودنمایی بکند اینطور افکار عمومی را دچار اختناق میکنند مسلما ارزش قانونی ندارد میگویند در امریکا وضع غیرعادی است و این را بهانه میکنند میخواهند حلقوم ملت ایران را بگیرند و او را زیر بار یک زنجیر اسارتی مجددا بکشند اگر وضع دنیا غیرعادی است ابن السعود هم یک کشور عربی است هم جمعیتش هم قدمت تاریخش همه چیزش از ایران کمتر است این چیزی است که دیشب در روزنامه کیهان بودهاست آقایان توجه بفرمایید اگر وضع غیرعادی است بایستی در عربستان ابن السعود هم وضع غیرعادی باشد عربستان سعودی حقالامتیاز بیشتری از شرکت نفت آرامکو مطالبه میکند رئیس هیئت مدیره آرامکو کارشناسان شرکت در جده مشغول مذاکره با دولت سعودی شدهاند بنده این مقاله را نمیخوانم ولی نکته اساسیش را که به عرض آقایان میرسانم توجه بفرمایید «شرکت آرامکو امسال مبلغ ۷۵ میلیون دلار (۲۵ میلیون لیره انگلیسی) بعنوان حقالامتیاز به مملکت ابن السعود پرداخت خواهد کرد اگر شرکت مزبور ۲۰ درصد مالیات را به دولت عربستان سعودی بپردازد ۲۵ میلیون دلار نیز بر درآمد مملکت ابن سعود اضافه خواهد شد» اولا مقایسه چاههای نفت ایران با چاههای ابن سعود این یک امری است واضح تناژ استخراجی ابن سعود با تناژ استخراجی نفت جنوب ایران یک چیزی است که اصلا شاید قابل مقایسه نباشد ما چند برابر آنها تناژ استخراجمان است آنها امسال ۲۵ میلیون لیره میگیرند و اگر این ۲۰ درصد اضافهای را که مطالبه میکنند و نمایندگان شرکت برای پرداختش وارد مذاکره شدهاند مورد قبول طرفین قرار بگیرد ۲۵ میلیون دلار دیگر خواهند گرفت که میشود صد میلیون دلار در صورتی که تناژ آنها نصف تناژ ایران هم نیست یک ملت پا برهنهای مثل ملت ابن سعود این طور در مقابل خارجی ایستارگی میکند برای گرفتن حقش آن وقت شرکت نفت توقع دارد که ملت باهوش و حساس و شریف ایران در مقابل شرکت نفت جنوب مثل شاهزادگان صفویه در مقابل حمله یک مشت افاغنه هفتاد تا هفتاد تا بیایند لب رودخانه زاینده رود بنشینند که افغانها بروند شمشیرشان تیز کنند و بیایند آنها را بکشند آن روز گذشت آنروز روز دیگر بود و امروز روز دیگری است آن مال ۴۰۰، ۵۰۰ سال قبل است (صفوی – خدمات سلاطین صفویه را هم بفرمایید) البته خدمات سلاطین صفویه را که نمیشود انکار کرد امثال شاه سلطان حسین را میگویم در هر سلسلهای یک عده افراد نالایق و لایق هر دو بودهاند تاریخ شواهد و امثله زیادی دارد در هر سلسلهای نالایق و لایق داشتهاست (صحیح است) شرکت نفت تمام این تلاشها را میکند که یک محیط ترور و وحشت بوجود بیاورد و با زور و وحشت این قرارداد را منعقد بکند این آرزو را شرکت نفت باید بگور ببرد تا آن افرادی که خون ایرانیت در عروقشان جریان دارد در این کشور زنده هستند اگر هم هیچ نوع وسیلهای ندارند با دندان آن شرکت و طرفداران آن شرکت و نوکران شرکت را تکه تکه خواهند کرد مگر اینجا قبرستان است که شرکت نفت هر غلطی میخواهد بکند به چاپخانه بوسیله قوای انتظامی حمله بکنند بروند چاپخانهها را غارت بکنند بنده اگر مجرم هستم حروف مطبعه چه جرمی کرده دیوار مطبعه چه جرمی کرده که بروند بریزند و بشکنند و خراب کنند من نسبت به این عملیات که قوای انتظامی کردهاست و شخص رئیسالوزرا دستور دادهاست اعلام جرم میکنم جرم مشهود است پرونده هم تشکیل شد رئیسالوزرایی که دستور دادهاست یعنی کسی که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشد بخواهد خودش را در اختیار شرکت نفت بگذارد و به قوای انتظامی دستور بدهد که حمله بکنند قلمها را اینطور بشکنند من اعلام جرم میکنم این شخص مجرم است هی میگویند وضع غیرعادی است هیچ موقعی از امروز برای ملت ایران بهتر و عادی تر نیست که ملت ایران روی پای خودش بایستد و بگوید در مقابل هر تند بادی چه از شمال و چه از جنوب روی پای خودم میایستم که حق ملت ایران را حفظ بکنم اخیرا بنده شنیدم که شرکت نفت دستور دادهاست طرحی تهیه بشود در مجلس گزارش کمیسیون را تایید بکند بعد به دولت اختیار بدهند برود با شرکت مذاکره بکند و گزارش را بمجلس بیاورد آقا مگر مجلس شورای ملی ایران خیلی معذرت میخواهم نمایندگانش مغز خر خوردهاند که اختیار بدهند به دولت برود با شرکت مذاکره بکند و خیر هر عملی که بخواهد انجام بشود باید در مجلس تصویب شود و بعلاوه دولتی که آمدهاست و این مبلغی را که پیشنهاد کردهاست قبول کرده گفته من استیفای حقوق ملت ایران را میکنم دیگر صلاحیت دارد که برود مجددا مذاکره کند؟

پیگیری مسیری که هر حیوان در چه مرحله ای از این چرخه است بسیار مهم است به همین دلیل شما می توانید طرحی را دنبال کنید که درآمدتان را تا حد ممکن ثابت نگه دارد. تتبع کنید ببینید کیها بودند آن ایرانی و آن عظمت که آمدم اصفهان عظمت خداپرستی را دیدم امروز طوری شده که ما را بالحان مختلف باقلام مختلف بصور مختلف در ممالک دنیا بی آبرو قلم بدهند ما را بی علم قلم بدهند بی دانش قلم بدهند ما سرچشمه علم دنیائیم سرچشمه ادب دنیائیم سرچشمه فهم دنیائیم والله العظیم نفس خود را فدا میکنم و تمام مطالبی را که گفتم آقای علی منصور برو اگر دستت باز شد کار کردی، موضوع نفت یک موضوع کوچکی نیست مگر وطن پرستی مونوپل، استغفرالله کلمه خارجی نمیگویم آقای سید جلال الدین تهرانی بشما اعتراض دارم باید هر چه بعد از این حرف میزنید فارسی حرف بزنید بزبان شیخ سعدی حرف بزنید اولا وطن پرستی انحصاری نیست مگر آقائی میتواند وطن پرست و وطن خواه باشد اولا وطن پرست معنی ندارد وطن خواه باید مثل معشوق پدر وطنش را دوست بدارد پرستش مال پروردگار است و بس مگر انحصاری است خدمتگزاری به مملکت را فلان آقا میتواندبکند من نمیتوانم بکنم شما نمیتوانید بکنید.

به بخشید کارمندان دولت من هیچوقت حمله بصحیح العمل نمیکنم خدا لعنت کند آن تصویب نامه را که آمد خراب کرد تمام قضات عالی رتبه، تمام مامورین حسابی، تمام خدمتگذاران واقعی همه مایوس رفتند، از بازار یکدسته که زرع میکردن آودند پایه ۸ و ۹ و ۱۰ جناب آقای منصور بنده خودم بعد از سالیان دراز همین جناب آقای حاج آقا رضا رفیع یکی از پیشنهاد گان بود آمدندبرای تامین حقوق من گفتند خدمات من را در آستانه قبول میکنند مجلس قبول کرد وزیر دارائی وقت مشرف الدوله قبول گردد وقت پایه دادن یک مامور آخر یک بچهای که یک وقتی در حکومت مرحوم امیر طهماسبی سلیمان آقای خسروی که در وزارت کشور است در آنجا بود سپرده بود که این را هم یک کار بدهید در وزارت کشور ماهی ۱۲ تومان بعد از خودم ۵۰ تومان رشوه خواستند چون ندادم مرا رتبه ۷ تشخیص دادند (بهادری ـ حالا که رتبه ۹ هستید) نه حالا هم رتبه ۹ نیستم از پایه صرفنظر کردم اصلا رتبه ندارم بله اما مایه دارم اگر پایه ندارم توجه فرمودید خوب آن تصویب نامه آمد، پس کارمندان دولت آنان که صحیح العملند آنانکه باید تشویق بشوند، انانکه باید اعتماد بنفس خود داشته باشند که هر وزیر دلخواه هر لاطائل گو، هر مغرضی نیاید او را از پشت میزش بردارد و بگوید برو بآنها کارندارم آیا این بودجه ۱۲۰۰ میلیون تومام صرف اغراض و امیال یک عدهای نمیشود که بیایند بودجه را آقا فلانجا بودجه کار فلانجا بودجه بهداری، فلانجا بودجه کجا، بیایند بسازند حسن و حسین وزیر سبیل مامور چرب شود.

دیدگاهتان را بنویسید