تبریز: همه چیز در مورد شهر تبریز (جاهای دیدنی، تاریخی، هتل و )

سه سال اصفهان و بعد هم چند ماهی تهران بودند و بعد بسراغ همین دائیم که الانه صحبتشو میکردم به بابل اومده بودند. ۲- برای اینکه شبهاصدای رادیو طهران درکشورهای شمال آفریقا وکشورهای همسایه وخاورمیانه ودرتمام اروپا بخوبی شنیده شود علاوه برمتعددنمودن دستگاههای موج کوتاه که خریداری آن پیشنهاد شدهاست یک دستگاه فرستنده موج متوسط یک صدکیلووتی برای نصب در اصفهان پیش بینی شده وچون دربودجه این وزارت اعتباربرای تامین قیمت این دستگاه هاموجودنیست وام لازم ازوزارت دارایی گرفته وبرای خرید آن بارعایت مقررات مناقصه اقدام خواهدشد.

ح – حفظ اسرارپستی وتلگرافی درزمینه اجرای کامل مقررات اصل ۲۲و۲۳ متمم قانون اساسی مربوط بحفظ اسرارپستی وتلگرافی مطالعاتی به عمل آمده درنظراست لایحه قانونی برای تامین منظور تهیه وتقدیم گرددوبا اجرای آن درحفظ اسرارمردم درقسمت تلگراف ونامههای پستی تاثیربسزایی خواهدداشت. پس ازوروداستادان کارشناس درنظراست چندنفرازمهندسین وزارتخانه با آنهاهمکاری نمایند وبرنامه علمی وعملی برای آزمایشگاه تهیه ومورداستفاده قراردهند. بابا.» را پای تخته از شاگردی پس میگرفت. درلایحه مذکور مدت معالجه وبرای کارگران مبتلا بسل وسرطان یکسال ونیم برای امراض ناشی ازکاریکسال پیش بینی شدهاست واینگونه بیماران حداکثر استفاده را ازمزایای قانونی خواهندنمود.

درنظراست برای اجرای مقررقانون پستی مصوب سال ۱۲۴۹ انجام حمل ونقل پستهابوسایل دولتی داده شودوبرای تسریع دراجرای امردرنظرگرفته شده به دومسائل عمل ونقل را ازاعتبارات ۱۵۰۰۰۰دلاراداره همکاری فنی که دراختیاراین وزارت گذاشته شدهاست خریداری نمایدو۷۵ کامیونت مخصوص پست ازآمریکابرای باربری پستی درظرف مدت کوتاهی که ازسه ماه تجاوزننماید خریداری وخطوط اصلی پستی کشورراباکامیونت اداره نماید متاسفانه موردموافقت اداره همکاری فنی واقع نگردید واین وزارت ناچار ۱۵۰۰۰۰ دلاررابرای لوازم دیگری که دردرجه سوم وچهارم اهمیت قرارداردبکارخواهدبردودرنظراست کامیونتهای لازم را برای حمل ونقل پستی با اعتبارات سازمان برنامه ویا اعتبار ارزی که ازوزارت دارایی تقاضاخواهدنمودتهیه نماید. د- ایجادارتباط تلفنی بی سیم درکشوروتامین ارتباط تلگرافی بوسیله بی سیم سالهاست که درزمستانها سیمهای تلگراف دچارخرابی میگردد وازطرف دیگر خطوط تلگراف که ازهشتادسال پیش درایران کشیده شدهاست تمام باسیمهای آهنی میباشد که تلفن کردن بوسیله این سیمها درتمام مدت سال بیش ازیک فاصله صدکیلومتری میسرنیست.

برای انجام این منظور پیش بینیهای لازم شدهاست امیداست قریبا مجلهها بطورمنظم منتشرودردسترس علاقه مندان گذاشته شود. اکنون برای وزارت کاربهترین فرصتی است که باستنادقانون اختیارات تجدیدنظرکامل درقانون کارنموده وقانون کاری متناسب با احتیاجات امروزه کشوربتوضیح آقای نخست وزیر برساند باین منظور از۲ماه پیش باین طرف کمیسیونی مرکب ازعدهای از اشخاص ذی صلاحیت وپارهای ازکارمندان بصیر وزارت خانه مامور تنظیم قانون کارگردیده کمیسیون مزبور باحضوروزیرکارباتوجه بقوانین کارگری واجتماعی سایرکشورهای جهان وبخصوص کشورهای همسایه وهمچنین بادرنظرگرفتن شرایط خاصه کارگری کشور وسعی دراینکه کلیه افرادی که درموسسات مختلف صنعتی ونظیرآن کارمیکنند ازمقررات قانون برخوردار کردندبتدوین قانون جدید مشغول شده وتاکنون پیشرفت کاملی درقانون مزبور بعمل آمده امیدمیرود تابیست روزدیگر تجدید نظر کامل درقانون مزبور اتمام پذیرد.

اواخر آبان. حالیش کردم که حوصلهٔ اینکارها را ندارم وغرضم را از مدیر شدن برایش خلاصه کردم و گفتم که حاضرم همهٔ اختیارات را باو بدهم. خلاصه اقداماتی که دروزارت کار ازتاریخ تفویض اختیارات از۲۰ مرداد ۳۳۱ تا۲۰ آبان ۱۳۳۱ بعمل آمدهاست بشرح زیرمی باشد. اصلاح مواد ۱۶ و ۲۳ آییننامه استخدامی کارمندان فنی اداره کل راه – مصوب ۹ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۵ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. قانون ترمیم اشل حقوق مشمولین قانون استخدام پزشکان – مصوب ۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۷ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. وزارت کار ازبدوتشکیل قانون مصوبی دردست نداشته وتاتاریخ ۱۶ خرداد۱۳۲۸ ملاک اقداماتش برپایه تصویبنامه بودهاست درتاریخ اخیرقانون فعلی کاربطورآزمایش برای یکسال ازمجلس شورای ملی گذشته متاسفانه قانون فعلی دارای نواقصی است که بامقتضیات کشوروفق نداده وبسیاری از مسائل مربوط به شرایط کار کارگران واختلافات حاصله بین کارگروکارفرما واعتصابات وهمچنین ضمانت اجرایی قانون مزبور درقانون مزبور ذکرنشدهاست.

دکتر کیان (مخبر کمیسیون بودجه) ـ بطوری که جناب آقای نخستوزیر ببنده فرمودند منظور از این (وغیره) این بودهاست که حتی المقدور از این وجوه درقسمت کشاورزی و راهسازی مصرف شود ولی بعضی مصارف دیگر هم در آنموارد و برای اشتغال به یکارها وجود داشتهاست که یا ناتمام بوده و یا مشغول بودهاند از قبیل سد آستارا (دکتر مصباحزاده ـ این معنی ندارد آقا) که برای اینکه آب دریا تجاوز نکند (یکنفر از نمایندگان ـ این کشاورزی است) نه استفاده کشاورزی صرف نیست برای اینکه آب رودخانهای بشهر تجاوز نکند بایستی به اتمام برسد بهر صورت از این قبیل مسائل اتفاقی هم اگر باشد دلیلی بنظر نمیرسد که دست دولت را در این قسمت ببندید و آن دو موردی که آقای دکتر فرمودند در این قانون صراحت دارد و تصریح شدهاست دلیلی ندارد که این اتفآقات استنثنائی جلویش گرفته شود و بهتر است که پیشنهادتان را مسترد بفرمایید که رای گرفته نشود.

بطوری که بنده اطلاع پیدا کردم دولت درظرف این سه سال اخیربالغ بر چهل میلیون وکسری ریالبه یک مشت رعایای بدبخت ومفلوکی که همقطارگرامیشان دردوره گذشته درهمینجایی که بنده ایستادهام به عرض نمایندگان محترم رسانیده که به اندازه وسعت یکی از کشورهای اروپایی دراین مملکت بی صاحب زمین داردوهمکاران گرامیش هرکدام کم وبیش زمینهای معادل همین وسعت در اختیار دارند بعنوان پیش پرداخت برای تحویل گندم وجو تقدیم نمودهاست این رعایا بدبخت که از فرط استیصال مجبوربودند قبلاً از دولت پولی دریافت کنندتا سرخرمن بتوانند گندم وجویی تحویل نمایند مرتب سه سال است که نه گندم وجویی تحویل نمودند ونه پولی که گرفته مسترد داشتند چه خودآن پولها بمصرف خرید خانه وباغهایی رسیدهاست که از لوازم اولیه زندگی به شمارمیرود وحتی نازلترین منزلی که دو.

عرض کردم که غرض از فروش خالصجات اگر گرفتن از دست دولت است که یک عده مأمورین دولت میروند و استفاده میکنند و آن روز هم خود من عرض گردم خلق الله مال دولت رامثل آنکه برایگان باید بردارند ویاگنجی پیدا کردهاند ومفت بایدبردارند ببرند (دهقان – مال دولت نیست مال ملت است) اجازه بدهید دولت و ملت یکی است کما تکونون پولی علیهم دولت وملت یکی است من باشما یکی آقای نخست وزیر، وزیر دارایی و؟

۱- مسئله تهیه سازمان برای این وزارت خانهاست که باقدمت تاسیس وزارت پست وتلگراف وتلفن متاسفانه تاکنون سازمان ثبتی که احتیاجات این وزارتخانه هارا ازحیث نفرات وکادر فنی وغیره شامل باشد تهیه نشده بودودراین چند ماه با دستوراتی که دادشده بوسیله کمیسیونهای مخصوص صورت سازمان تفصیلی مرکز وشهرستانها بادرنظرگرفتن توزیع سریع تلگرافات ونامه هاوهمچنین تمدیدساعات کارپست خانهها از۶ساعت به ۱۲سات کلیه احتیاجات فنی وتاسیسات لازمه ازحیث ایجاد ارتباط تلفن بین شهرهاوایجادتلفن بی سیم ورادیو درشهرستانهاوتاسیسات پستی وتلگرافی تهیه ودراوایل ماه گذشته تقدیم ومقررگردید که فعلا ازحیث افزایش عده از آن صرفنظرشود ودرحدود احتیاجات سال ۱۳۳۲ بدون درنظرگرفتن تاسیسات موردتجدیدنظرقرارگیردسازمان مزبور نیزتهیه واینک تنظیم بودجه سازمانی این وزارت دردست اقدام است وبزودی تقدیم خواهدشد.

ذکراین نکته شایان توجهاست که درشهرتهران باوجودتوسعه فوق العاده وزیادی که ازیک میلیون متجاوزاست عمل توزیع پست فقط بوسیله عده قلیلی درحدود ۱۶۰ نفرانجام میگیرد. ۱- درکلیه نقاط کشور فعلاحمل ونقل پستهابوسیله مقاطعه کاران ومتصدیان متفرقه انجام میگردد واین عمل مضار بسیار دارد که مهمترین آن تاخیرانجام عمل پست بری است. ۳- برای تاسیس ۱۳۷ دفترپستی درنقاط مختلفه کشور مطالعات واقداماتی درجریان است که بایدبا استفاده ازاعتبار مصوبه واستخداتم نفرات جدید کارمندو نامه رسان وپیک عملی گردد. ۴- درمورداخراج کارگران توسط کارفرماکه دروضع حاضربواسطه مبهم بودن قانون مشکلاتی برای وزارت کارایجادنموده سعی شدهاست که مشکلات مزبور مرتفعه واخراج کارگر تحت شرایط مشخصی عملی گردد وهمچنین برای کارگراخراج شده حقوقی قائل شدهاست.

در تهران نیز همین شرایط حاکم بود به طوری که گاهی اوقات بیماری ها به حدی اوج می گرفت که اکثر مردم شهر به آن ها مبتلا می شدند. توی تشت چنگ می زده.و آن وقت اين افاده ها ! ۸- درموردتصفیه نمرات باوجود اینکه این وزارت خانه فنی است وازاعضای مجرب وکارآزموده آن نمیتوان صرفنظرنمودوازاعضای وزارتخانههای دیگربجای آنها گذاشت معهذا اشخاص ذی صلاحیت را درادارات حساس بکارگماشته ومخصوصادرنظرگرفته شدهاست که ازوجود جوانان تحصیل کرده بعنوان رئیس اداره ویادرآنجاکه میسرنبودهاست وحتمامی بایستی ازتجربه اشخاص مجرب استفاده شودبعنوان معاون اداره منصوب شوند.

دیدگاهتان را بنویسید