به هر حال،پاسخ واقعی برای این سوال این است

در مورد تعبیر خواب درخت انگور نیز نظرات برخی معبران بهصورت زیر است. از 1960 فعل بهکاررفته در بخش مطالعهشده، 273 فعل، یعنی 13.93 درصد فعلها بهصورت رخداد به کار رفته است. واژة «discourse» در زبان فارسی به مباحثه، گفتمان، گفتار، گفتوگو و سخن ترجمه شده است. در یک گفتوگو یا گفتمان نوع روابط میان افراد و مناسبات اجتماعی را مشخص میکند» (فتوحی، 1391: 285). دو نوع وجهیّت وجود دارد: رابطهای و بیانی. یک پرتقال بزرگ به اندازه ۱۸۴ گرم، دارای حدوداً ۱۸ درصد از نیاز روزانه شما به فیبر است.

شاعر در این وصف از زیبایی اسطورة «مدوسا» بهره گرفته است و با الفاظی چون «ساحرة، رائعة الخطی ودافئة النّغم» آن را به ذهن متبادر می­سازد. انتظار ما این بود که چون درّۀ نادره متنی تاریخی است و هدف از نگارش متن تاریخی، وصف رخدادهاست، فرایندهای فعلی آن بیشتر در قالب توصیف یا رخداد بیان شود؛ اما آمار فوق نشان میدهد آنچه در واقعیت با آن روبهرو میشویم، غیر از آنی است که چشم میداشتیم. اجماع روشنی دربارۀ چیستی گفتمان و شیوة عملکرد و تحلیل آن و نیز توافق عامّی درباب تحلیل گفتمان وجود ندارد (رک: یورگنسن و فیلیپس، 1389: 17)؛ اما صاحبنظران تعریفهای گوناگونی از گفتمان و تحلیل گفتمان به دست دادهاند که به برخی از آنها اشاره میکنیم: میشل فوکو: «ما مجموعهای از احکام را تا زمانی که متعلّق به صورتبندی گفتمانی مشترکی باشند، گفتمان مینامیم» یا گفتمان «متشکّل از تعداد محدودى از احکام است که میتوان براى آنها مجموعهاى از شرایط وجودى را تعریف کرد» (سلطانی، 1384: 40). فرکلاف: «من گفتمان را مجموعۀ بههمتافتهای از سه عنصرِ عمل اجتماعی، عمل گفتمانی (تولید، توزیع و مصرف متن) و متن میدانم و تحلیل یک گفتمان خاص، تحلیل هریک از این سه بعد و روابط میان آنها را طلب میکند.

آنچه از وندایک نقل کردیم و بخش پایانی سخن فرکلافْ عناصر ثابت همۀ تعریفهایی است که از گفتمان به دست دادهاند. در مثال یادشده نویسنده بهجای آنکه از بازگشت نادر سخن گوید، با استفاده از ترفند اسم غیرجاندار، پرچم نادر را فاعل عمل بازگشت نشان داده است. این امر نشاندهندۀ منفعلنبودن نویسنده در بیان وقایع و جانبدارانه سخنگفتن وی است؛ زیرا اگر نویسنده میخواست همچون گزارشگری بیطرف، تنها به بیان آنچه رخ داده بپردازد، بهطور طبیعی میبایست بیشتر از فرایندهای توصیف یا رخداد بهره گیرد که دارای یک مشارک است؛ حال آنکه استرآبادی با توجهکردن به دو مشارکِ فاعل و مفعول، جایگاه خود را از راوی صرفِ حوادث به داوری ارتقا داده است که دربارۀ مشارکان قضاوت میکند.

اگر جمله افزونبر فاعل و فعل، به مفعول (صریح یا غیرصریح) هم نیازمند باشد، کنش پدید میآید. کنش دارای دو مشارک است: کنشگر و کنشپذیر. همچنین این میوه برای افرادی که دارای رژیم غذایی هستند نیز انتخاب خوبی است چون دارای کالری بسیار پائین است. این آفات بیشتر بر روی برگ ها و میوه ها دیده می شوند . پرتقال خونی یک افزودنی عالی برای رژیم غذایی سالم کاهش وزن و لاغری محسوب می شود. به عبارتى روشن تر, استفاده چنین افرادى از حیله ها و قضایایى که ظاهرى شرعى دارند, خود نوعى حیله لغوى و عرفى است, یعنى به دلیل آنکه حیله شرعى در شریعت و میان متشرعان واقعیت اثبات شده اى دارد, برخى فریب کاران به ظاهر مسلمان براى رسیدن به اهداف نامشروع خود از یک طرف, و دور کردن خویش از اتهامات احتمالى از سوى دیگر, راهى جز این نمى بینند که از طریق شرع پوستین حیله شرعى را بر قامت نازیباى خدعه و حیله هاى مذموم و غیرشرعى خود بپوشانند.

به هر حال،پاسخ واقعی برای این سوال این است. من بلند شدم رفتمچند تا شاخه انگور رسیده چیدم.انقدر بزرگ بودن شاخه های انگور.انگار هر شاخه یکی دو کیلو بودن. درمان میگرن: درمان میگرن یکی دیگر از خواص انگور است. پرتقال سرشار از فیبر محلول و غیرمحلول و سلولز است که باعث تحرک روده و درمان یبوست میشود. آب انگور اختلالات خونی را درمان کرده و برای پاکسازی خون فوقالعاده است و سموم مضر را از بدن بیرون میبرد.رزوراتول موجود در آب انگور از تشکیل تومور در بدن جلوگیری میکند و به همین روش از بروز سرطان جلوگیری میکند.

نمونۀ دوم به یکی از این آسیبها اشارت دارد؛ بهادادن نادر به افتراپیشگانی که حتی آفتاب درخشان را هم گناهکار جلوه میدهند! استرآبادی در پایان بخشی که به قتل نادر و اعقاب وی اختصاص داده است، از فضای احساسی حاکم بر بخش، بهره میگیرد و به قصد تحدّی با شرفالدین عبدالله کاتب وصّافالحضره و نصرالله منشی، اندرزهایی عرضه میدارد که بیشتر بر بیاعتباری دنیا و دعوت به نیکی و خداپرستی دلالت میکند.

نویسنده برای نشاندادن آشفتگی و اضطراب حاکم بخارا از شنیدن حملۀ شاهزاده رضاقلیمیرزا، با آوردن پیاپی واژههایی که بر این امر دلالت دارد، از عبارتبندی افراطی بهره برده است. نویسنده برای ملموسکردن سوزناکی جنگ، با استعاره «دریای آتش» را بدان مفهوم به کار برده است. همانگونه که در این نمونهها هویداست، نویسنده جایی از جملات پرسشی بهره برده که قصد کرده مخاطب را به تأمّل در جهان و هرچه در آن است، وادارد.

همانگونه که از توضیحات بالا برمیآید، از آنجا که در جملههای امری مخاطب، بازیگری فرمانبردار است و نویسنده در جایگاه درخواستکننده قرار دارد، اقتدار و ایدئولوژی مدّنظر نویسنده با این نوع جملات قابل انتقال و القا به مخاطب است؛ کاری که استرآبادی در این نمونهها انجام داده و مخاطب را به طاعت فراخوانده است. 4. پرتقال سرشار از پتاسیم است و سلامت قلب را تقویت میکند.پتاسیم ماده ایست که به کارکرد بهتر قلب کمک می کند.پرتقال این ماده ی مفید را در خود دارد و با مصرف پرتقال می توانید به عملکرد بهتر قلب خود کمک کنید.در صورتی که سطح پتاسیم در بدن کاهش یاید ممکن است دچار ضربان قلب و تپش قلب شوید.

بر این اساس، پزشکان متخصص زنان و زایمان عقیده دارند که مصرف پوست این میوه در دوران بارداری، ایده مناسبی می­باشد. در اواخر دورۀ صفویه و پس از طیشدن دوران باشکوه میانههای آن دودمان، اندکاندک نشانههای انحطاط در همۀ امور جامعه، ازجمله اقتصاد آشکار شد. برای دریافت بافت موقعیّتی درّۀ نادره، باید وضعیّت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دورۀ نگارش کتاب (دوران افشاریه) و دورۀ منتهی به آن بررسی شود. روزبهروز که اوضاع کشاورزی رو به انحطاط میرفت و همزمان هزینۀ امور نظامی افزایش مییافت، نادر فشار مالیاتی را بیشتر میکرد؛ در نتیجۀ فشار مالیات، باز هم رونق اقتصادی بهسوی افول پیش میرفت و این چرخه همچنان ادامه مییافت.

ممکن است بحث در این باشد که آیا در استفاده از مصداقى از مصادیق حیله شرعى, قصد و اراده جدى تحقق پذیر است تا با حصول آن, معامله مورد نظر واقع شود و بدان وسیله از ابطال حق دیگرى و یا تغییر در حکم شرعى جلوگیرى به عمل آید. در این نوشته چند نکته اهمیت دارد: 1) نویسنده با ذکر صفتهای «منسوخه» و «بهیّه» که در این بافت با هم تضاد دارد، از ظرفیّت «روابط معنایی واژگان» برای القای حس ضرورت تغییر حکومت صفویه، ضمن رعایت احترام برای آن سلسله، استفاده کرده است؛ 2) نویسنده دولت صفویه را به نوشتهای مانند کرده که خطهای آن پاک شده و کوششهای چندباره برای مرئیکردن نوشتههای آن، ناکام مانده است.

دیدگاهتان را بنویسید