با هندوستان جبران میشد (Frrier, 441)

راندمان کاربرد آب آبیاری در باغات موردمطالعه از 35 تا 100 (به علت کمآبیاری) درصد متغیر و متوسط آن 63 درصد بود. درخت پرتقال ، دارای برگ هایی به رنگ سبز پررنگ ، براق و گل هایی سفید ، معطر و میوه هایی نارنجی تا قرمز می باشد . بررسی رطوبت خاک قبل از آبیاری و دمای پوشش سبز گیاه قبل از آبیاری و مقایسه این مقادیر با حدود بحرانی آن نیز نشان داد که هیچکدام از تیمارهای آزمایش دچار تنش آبی نگردیده، لیکن تیمار 60% نیاز آبی، حدودا نقطه آغاز تنش آبی در گیاه میباشد. 1375. تجزیه و شناسایی اسانس پوست سبز پسته به روش G.C.MS، پایان نامه دکترا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی .

جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمونهای واریانس (ANOVA) و چند دامنهای دانکن در سطح 95 درصد استفاده گردید. این تحقیق، با هدف اندازهگیری آب کاربردی و ارزیابی راندمان کاربرد و بهرهوری آب انگور تحت مدیریت باغدار در استان مرکزی بهعنوان یکی از قطبهای تولید انگور کشور اجرا گردید. بدین منظور آزمایش­های فیزیکوشیمایی شامل اندازهگیری رطوبت، پروتئین، چربی، خاکستر، کربوهیدرات، pH و محتوای کالری انجام گرفت. آزمایشها براساس طرح مرکب مرکزی با درنظرگرفتن سه سطح شامل نقاط مرکزی و محوری برای هر یک از فاکتورهای یادشده، انجام گرفت. درجۀ حرارت در سه سطح (C◦ 25، 5/37، 50)، مدت زمان فرایند ( بهدستآمده در 20، 30، 40 دقیقه)، فرکانس (0، 5/67، 135 کیلوهرتز) فاکتورهایی بودند که تأثیر آنها بر متغیرهای وابسته طی فرایند فراصوت ارزیابی شد.

در حال حاضر اغلب فرآوردههای پروبیوتیک موجود در بازار را فرآوردههای لبنی پروبیوتیک تشکیل میدهند، اما در سالهای اخیر، تقاضا برای محصولات پروبیوتیکی بر پایه محصولات غیر لبنی افزایشیافته است. هدف از این مطالعه تولید نوشیدنی تخمیری پروبیوتیک بر پایه مخلوط آب گیلاس، انگور قرمز و زرشک با غلظتهای 5/2، 75/3، 5، 10 و 15 درصد و باکتری لاکتوباسیلوس کازئی با غلظت cfu/mL 108 و 107 طی 28 روز نگهداری در دمای چهار درجه سلسیوس بود. ضرایب همبستگی پیرسون بیانگر رابطه مستقیم افت پخت و محتوای رطوبت مترشحه و رابطه معکوس این دو پارامتر با ظرفیت نگهداری آب بود؛ بنابراین استفاده از پسماند حاصل از فرآوری آب انگور قرمز بهعنوان منبع غنی از فیبر میتواند منجر به بهبود ویژگی­های تکنولوژی، خواص عملکردی و ارزش تغذیه­ای محصول سوسیس گردد.

چکیده هدف از این پژوهش بررسی اثر افزودن سطوح (1،0 و 2 درصد) پسماند خشک حاصل از فرآوری آب انگور قرمز (واریته­ی سیاه سردشت) بهعنوان ترکیبی عملگرا و اثر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی وعملکردی سوسیس گوشت گاو تولیدی بود. از آنجا که با افزایش سن، تغذیه نامناسب، تنش و بیماری، کمبود کوآنزیمQ10 بدن در افراد مختلف جامعه دیده میشود بنابراین هدف از این تحقیق بررسی افزودن کوآنزیم Q10 بر برخی خواص فیزیکوشیمیایی آبمیوه فراسودمند انگور است. همچنین نتایج نشان داد زمان و غلظت کوآنزیم Q10 دارای اثر مستقیم و دما دارای اثر معکوس بر کدورت آب انگور هستند.

نتایج در خصوص ارزیابی حسی این نوع آبمیوه نشان داد دما و غلظت کوآنزیم Q10 تاثیر وارون در شفافیت آب انگور دارند. بهطورکلی نتایج اندازهگیریهای انجام شده در سطح استان مرکزی نشان میدهد که صرفنظر از روش آبیاری مورداستفاده، مدیریت آبیاری توسط کشاورز نقش مهمی در میزان آب کاربردی در تاکستانهای موردمطالعه دارد. باغات منتخب در طول فصل رشد مورد پایش قرار گرفتند و مواردی نظیر مدت زمان آبیاری، مقدار آب آبیاری، دور آبیاری و غیره یادداشتبرداری شد. سپس نمونههای تولیدی از نظر خصوصیات عملکردی شامل ظرفیت نگهداری آب، محتوای رطوبت مترشحه و افت پخت مورد ارزیابی قرار گرفتند. از بين 45 رقم بومي مورد مطالعه بر اساس شاخص آلودگي برگ، ارقام قره شاني، قره شيره و آغ شاني و بر اساس شاخص آلودگي ميوه نيز ارقام قره شاني، آغ شاني و قره شيره در گروه مقاوم قرار گرفتند.

شاخص هاي رنگي (به جز شاخص رنگ قرمز در تيمارهاي GA3 که معني دار نبود) نيز کاهش معني داري نسبت به شاهد نشان دادند. هنگامی که رنگ محلول حاوی عصاره میوه به قرمز روشن تبدیل میشد، عمل تیتراسیون خاتمه مییافت. این منطقه در گذشته از امنیت کافی برای بازدید برخوردار نبود ، ولی در سالهای اخیر جزیره آسینارا به یکی از توریستیترین جزایر ایتالیا تبدیل شده است. به گفته وی، ساحه کشت گندم آبی و للمی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ فیصد کاهش یافتهاست که عمدهترین دلیل آن نبود آب کافی میباشد. فقط در يک مورد مقدار پاتولين در آب انگور يکي از کارخانه ها حدود 450.3 ميکروگرم در ليتر اندازه گيري شد که در بين تمام نمونه ها داراي بيشترين مقدار پاتولين بود.

در اين تحقيق حدود 144 نمونه آب ميوه که مربوط به چهار نوع آب ميوه (آب سيب، انگور، هلو و کنسانتره آب سيب) در دو تاريخ متفاوت از 6 کارخانه مختلف توليد کننده آب ميوه بطور تصادفي از سوپرمارکت ها و از چند کارخانه مختلف توليدي در شمال غرب کشور تهيه گرديد. طبق نتايج اين پژوهش، کنسانتره هاي طبيعي توليد شده، بويژه کنسانتره آب سيب توليدي در کارخانه هاي آبميوه سازي شمال غرب کشور، داراي ميزان آلودگي بالاي پاتولين (حتي بيش از دو برابر حد مجاز) بودند. اگرچه، در برخي از کنسانتره هاي آب سيب مربوط به چند کارخانه آب ميوه سازي شمال غرب کشور مقدار پاتولين بيش از حد مجاز آن يعني 95.36, 89.45 و 110.25 ميکروگرم در ليتر تعيين شد.

با توجه به منفي بودن اين ضريب به نظر مي رسد با اضافه شدن تراکم رنگدانه ها در پوست ميوه از ميزان آلودگي ميوه به بيماري سفيدک پودري کاسته شده است. بنابراین حتی اگر تمایز دوم، یعنی تمایز مشاهدهپذیر مشاهدهناپذیر، فرو بریزد وی میتواند تمایز اول، در سطح قوانین را با تغییر معیار حفظ کند. آب انگور نه تنها میتواند برای بالا بردن متابولیسم استفاده شود، بلکه میتواند به مهار اشتها نیز کمک کند.

ممکن است انسدادهای جدیدی در سایر قسمتهای سرخرگها ایجاد شوند و خون در رگهای پیوندی نیز لخته ببندد. مصرف میوه خشک پرتقال در دوران بارداری می تواند عملکرد ایمنی بدن شما را بهبود بخشد، رشد مغزی را تقویت کند و همچنین فوایدی برای رنگ پوست ایجاد کند. آن دسته از بیمارانی که دریچه آنها از نوع فلزی است جهت جلوگیری از ایجاد لخته خون باید قرص وارفارین مصرف کنند. اکثر اين قارچ ها روي ميوه هاي فاسد شده به ويژه سيب، گلابي، انگور و هلو رشد مي کنند. بررسي توالي نوکلئوتيدي نشان داد که چارچوب خواندني ژن هاي همسانه سازي شده VvTrxh4 و VvCxxS2 به ترتيب 345bp و 381bp طول داشته و پروتئين هايي با 114 و 126 اسيدآمينه را کد مي کنند.

به منظور تعيين ويژگيهاي کيفي و زمان بهينه برداشت با توجه به انديس رسيدگي براي مهم ترين محصولات باغي منطقه قوچان، سيب زرد و قرمز لبناني، انگور، گيلاس و آلبالو با توجه به زمان برداشت سنتي از هفت روز فبل و هفت روز بعد از برداشت نمونه برداري و سختي بافت براي واريته هاي سيب بعلاوه انديس رسيدگي (نسبت اسيديته به مواد جامد محلول) و نيز ميزان انرژي دريافتي (طول آفتاب از زمان گلدهي تا برداشت) هر يک از محصولات تعيين گرديد. نتایج نشان داد که حجم آب آبیاری باغات انگور در سطح استان بسته به روش آبیاری، نوبت آبیاری و نحوه مدیریت باغ متفاوت بوده و حجم آن از 5973 تا 18168 مترمکعب در هکتار متغیر بود.

دیدگاهتان را بنویسید